Søke om tjenester?

Har du behov for tjenester innenfor helse- og omsorg, bolig, ledsagerbevis, eller matombringing fra Landmo.

Skjemaet sendes til Tildeling og koordinering.

I behandlingen av søknaden vil vi i samarbeid med deg som søker og/eller pårørende, kartlegge nærmere hva som er behovet ditt. Vi innhenter også opplysninger fra andre instanser ved behov. Utredningen starter gjerne med et besøk hjemme hos deg som søker. Det vil bli fattet et vedtak innen 4 uker fra du søkte. Hvis det går mer enn 4 uker før saken kan ferdigstilles, vil du få eget brev om det, en foreløpig melding i forvaltningssak, med begrunnelse for hvorfor vi trenger mer enn 4 uker for å fatte vedtak.

Vedtaket skal beskrive hvor mye, og hva slags hjelp du får. Dersom det skal betales for tjenesten vil også dette fremkomme i vedtak, eller via et vedlegg til vedtaket.  

Hvis du får avslag på søknaden, eller du får mindre hjelp eller annen hjelp enn den du mener du trenger og har krav på, kan du klage. Om du trenger hjelp til å utforme klagen kan du kontakte Tildeling og koordinering. Klagen skal leveres innen 3 eller 4 uker fra du mottok vedtaket. Se i vedtaket under pkt klageadgang i forhold til frist.

Tildeling og koordinering har telefontid mandag-onsdag og fredag fra 10.00-14.00.

Har du behov for et møte med en saksbehandler, ta kontakt på telefon og avtal tid.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har ansvar for oppnevning av koordinator og barnekoordinator.
I Nordre Land kommune ligger Koordinerende enhet under avdelingen Tildeling og koordinering. 

Du selv, pårørende/foresatte eller tjenesteytere kan ta kontakt med Tildeling og koordinering. Du kan også bruke søknadskjema om helse og omsorgstjenester. Henvendelse /søknaden krever samtykke. 

Koordinerende enhet har blant annet følgende oppgaver:

 • oppnevning av koordinator eller barnekoordinator  
 • opplæring og veiledning av koordinator/barnekoordinator
 • systemansvar for individuell plan, rutiner og retningslinjer
 • ha oversikt over både kommunen og spesialisthelsetjenesten sine tilbud til målgruppen

Her kan du leser mer om habiliterings, rehabilitering, individuell plan, koordinator og Koordinerende enhet:

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator - Helsedirektoratet

Tjenestebeskrivelse Individuell plan og koordinator/barnekoordinator

Formål

Dersom du har langvarige og sammensatte tjenester, kan både en koordinator/barnekoordinator og individuell plan bidra til at tjenestene blir koordinert og godt planlagt.

Hvem kan få tjenesten

Du som har behov eller kan ha et behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få koordinator/barnekoordinator og individuell plan. Individuell plan forutsetter at det er oppnevnt koordinator og at du har takket ja til tilbudet.

Barnekoordinator                                                                                                                                              

En rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet, og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging

Hvilke familier har rett til barnekoordinator?

Familien din har rett til barnekoordinator hvis;

 • familien har barn under 18 år eller venter barn
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne
 • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive dine behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. En koordinator hjelper deg i prosessen med individuell plan og bistår med koordinering og planlegging.

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator.
 • Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
 • Du deltar aktivt i planprosessen.
 • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
 • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
 • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å få utarbeidet en individuell plan og /eller har behov for en koordinator/barnekoordinator, kan du søke om dette enten ved å benytte søknadsskjema eller ta direkte kontakt med Tildeling og koordinering. Dersom du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be de hjelpe deg med å søke.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Søknaden behandles fortløpende, og du skal høre fra Tildeling og koordinering innen en måned etter at mottatt søknad.

Klageadgang

Hvis du får avslag på din søknad om koordinator/barnekoordinator og individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til Tildeling og koordinering, dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Statsforvalteren.

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering
Postboks 173, 2882 Dokka
Telefon 468 78 779

Bruk søknadsskjema om Helse- og omsorgstjenester for søke.