Spåtindtoppen

Fakta om Nordre Land kommune

Beliggenhet, befolkning og bosetting

Nordre Land kommune med et totalareal på 955 km2 ligger i nordenden av Randsfjorden og strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjell. Nordre Land- trivselskommunen i hjertet av Østlandet- ligger omtrent midt i Oppland fylke med kort avstand til Mjøsbyene Gjøvik og Lillehammer, og Oslo ligger bare 14 mil fra Dokka som er kommunens administrasjonssenter.

Befolkningen i kommunen er pr. 01.01. 2019: 6671 innbyggere.

Dokka, som administrasjonssenter og distriktets handelssenter, huser ca. 3000 av kommunens innbyggere.

Dokka et skolesenter med Dokka Videregående skole som har både allmennfaglige og yrkesfaglige linjer.

Kommunes mange lag og organisasjoner gjør at det er et rikt og allsidig kulturliv i bygda.

Næringsliv

Kommunen har et allsidig næringsliv, og det finnes ca. 855 bedrifter/virksomheter i kommunen og ca. 3000 arbeidsplasser. De største næringene (etter antall sysselsatte) i kommunen er:

  • offentlig tjenesteyting
  • varehandel
  • industri
  • jord- og skogbruk
  • bygg og anlegg
  • transport
  • private tjenester

Utviklingen av Landsbyen Dokka og etableringen av Landsbylauget i 2005 har gitt positiv effekt for handelsnæringen, og gjennomføres flere arrangementer som trekker folk til Landsbyen.

Nordre Land kommune er også en betydelig industrikommune, med et tungt innslag av trebearbeidende industri, i særdeleshet møbelindustri, men også metall- og konfeksjonsbransjen er representert. Industrinæringen, bygg og anlegg sysselsetter 20% av arbeidstakerne i kommunen.

En annen viktig næring for kommunen er landbruket, som sysselsetter 9 % av arbeidstakerne. Nordre Land er den sjette største jordbrukskommunen og blant de tre største kommunene innen skogbruk i Oppland (målt etter areal). Innen jordbruk finnes det flere gårder som driver økologisk. Den viktigste tilleggsnæringen er salg av hyttetomter, særlig i fjellregionen.

Innen næringsutvikling er etableringen av Landsbyen Næringshage og Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter viktige prosjekter som kan gi flere etableringer og arbeidsplasser. Landsbyen Næringshage har som mål å øke verdiskapingen lokalt og senke terskelen for nyetableringer. Kommunen eier sammen med Søndre Land kommune  aksjeselskapet Dokkadelta Nasjonale Våtmarksenter

Boliger

Både kommunen og private grunneiere har ledige tomter i regulerte områder på Dokka og i Torpa på Elverom.

Kommunen ønsker også å legge til rette for spredt boligbygging. Gjennom kommuneplanens arealdel er det satt av noen større områder hvor det skal være enklere å få fradele tomt til boligformål. Kontakt kommunens planavdeling for mer informasjon om hvilke områder dette gjelder.

Tomter til næring/industri:

På Dokka har kommunen noe tilgang til regulerte områder for næring/industri. Kommunen er behjelpelig med å finne aktuelle arealer til forskjellige virksomheter, samt gi råd i forbindelse med planlegging og utbygging.

Kommunens eiendomsavdeling, planavdeling og byggavdeling finner du i Rådhusets 4. etg.

Telefon: 61 11 60 77

Skoler og barnehager

Barnehagene i kommunen er plassert rundt i hele kommunen og tar i mot barn i alderen 0-6 år. Barnehagene er kommunalt drevet . Åpningstid er fra kl. 06.45 til kl. 17.00.

Barnehagene er åpne hele året, 12 måneders drift. Søknadsfristen er 1. mars for hovedopptaket og ellers gjennom hele året ved behov for barnehageplass.

Det er tre grunnskoler i Nordre Land: Torpa barne- og ungdomsskole i tilknytning til Elverom boligfelt, Dokka barneskole og Dokka ungdomsskole i Dokka.

Dokka videregående skole har en rekke linjer, både allmennfaglig og yrkesfaglige.

Voksenopplæringen og Flyktningtjenesten holder til i lokaler på Dokka videregående skole. Disse tjenestene har vært egen enhet med felles leder siden 2002. Skolens arbeid er nedfelt i en Fellesplan for voksenopplæring. 

Nordre Land kommune har bosatt flyktninger i over 30 år i varierende grad. Noen flytter ut av kommunen igjen og inn mot større byer, mens andre flyktninger har etablert seg her i kommunen.

Flyktningene kommer fra forskjellige land og sammen med innvandrerne som flytter til kommunen, dreier det seg om mennesker fra mer enn 30 nasjoner. I de siste årene er det hovedsakelig bosatt flyktninger fra Somalia, Afghanistan og Syria.

Bioenergi i Nordre Land kommune

Bioenergi er et satsningsområde i Nordre Land. I tillegg til at bioenergi er et miljøvennlig oppvarmingsalternativ vil det skape arbeidsplasser og øke verdiskapningen lokalt.

Et bioenergianlegget som varmer Dokka barneskole, Dokka ungdomsskole, Dokka videregående, Dokkahallen og Furulund barnehage har vært i drift siden 2005. Siden oppstarten er Lands Museum koblet til. Varmen leveres av Dokka Biovarme AS som består av 14 skogeiere i Nordre Land. Råstoffet som brukes er flis basert på lokale tømmerressurser. Anlegget har status som et nasjonalt pilotanlegg og ble åpnet av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

I Elveromsområdet er et tilsvarende bioenergianlegg som skal varme Torpa barne og ungdomsskole, Mariringen barnehage, Korsvold omsorgssenter og Torpa Helsehus. Det er Torpa Biovarme AS som  leverer varmen. Torpa Biovarme eies av 26 skogeiere i Torpa skogeierlag.