Tildeling

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tildeler og koordinerer tjenester innen pleie og omsorg for voksne i fra 20 år

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Nordre Land kommune skal få nødvendig helsehjelp, samt pleie og omsorg når det oppstår behov for det. Tildelingskontoret skal sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen de bor, samt sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

Tildelingskontoret saksbehandler følgende søknader om følgende tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Omsorgsboliger
 • Aldersboliger
 • Institusjonsplasser ved Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter
 • Avlastningplasser
 • Fritidskontakt
 • Trygghetsalarm
 • Nøkkelboks
 • Matombringing
 • Ambulerende vaktmestertjeneste
 • Transporttjeneste
 • Ledsagerstønad for funksjonshemmede
 • Psykiatrisk hjemmesykepleie
 • Dagtilbud – psykisk helsearbeid
 • Dagtilbud for eldre
 • Miljøarbeidertjeneste
 • Borgerstyrt personlig assistanse
 • Omsorgslønn
 • Individuell plan
 • Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Vedtak

Tjenestetildeling skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov i samarbeid med søker og/eller pårørende. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker. Et tverrfaglig team behandler søknaden og fatter vedtak. Deretter går bestillingen til de som utøver tjenesten, f.eks hjemmetjenesten. Vedtaket skal beskrive hva slags hjelp og hvor mye hjelp som tildeles. Dersom det skal betales for tjenesten vil også dette stå i vedtaket. Vedtak på søknad skal foreligge senest tre uker etter at søknaden ble mottatt.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden eller du får mindre hjelp enn du har søkt om kan du klage. Hvordan du skal gå fram ved klage er beskrevet i vedtaksbrevet. Om du trenger hjelp til å utforme klagen kan du kontakte Tildelingskontoret. Klage på avslag skal leveres Tildelingskontoret innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved Tildelingskontoret har taushetsplikt.

Søknadsskjema

Søknadsskjema helse-og omsorgstjenester

Søknad om alders- og omsorgsbolig

Kontaktinformasjon

Leder: Nina Lille-Homb

Besøksadresse:
Landmo Omsorg- og rehabiliteringssenter
Landmovegen 5, 2870 Dokka

Telefonnummer:  61 11 63 50

Åpningstid: Mandag til fredag 08.00 – 15.30

E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no

Postadresse:
Nordre Land kommune
Tildelingskontoret
Postboks 173
2882 Dokka