Tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

 • Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gir tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.
 • Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.
 • Søknadsfristen er i januar hvert år. Neste søknadsfrist er 15. januar 2021. 
 • Søknad sendes til post@innlandetfylke.no.

Denne tilskuddsordningen er rettet mot de gruppene av trafikanter som har høyere ulykkesrisiko enn gjennomsnittet. Disse gruppene kan defineres ut fra trafikantkategorier, sosiale og demografiske variabler og/eller ut fra risikorelatert atferd og omfatter i hovedsak unge førere, innvandrere, MC- førere og eldre trafikanter. Blant tiltak som er aktuelle ovenfor disse gruppene er:

 • Møteplasser for motorinteressert ungdom med fokus på risikofaktorer som fart, rus og manglende bruk av bilbelte.
 • Trafikksikkerhetsopplæring for innvandrere.
 • MC- dag med fokus på sikkerhet i forkant av MC- sesongen.
 • Sikkerhetskurs for MC.
 • Trafikksikkerhetskurs for eldre fotgjengere («TREFF»).
 • Oppslutning om tiltaket «Bilfører 65+».

Innlandet fylkes trafikksikkerhetspris

Innlandet fylkes trafikksikkerhetspris er en påskjønnelse for frivillig, forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Prisen deles ut av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i fylket kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført siste år.

Frist for å foreslå kandidater er 15. januar 2021.

Trafikksikkerhetsprisen bygger på følgende statutter:

 1. Innlandet fylkes trafikksikkerhetspris er en påskjønnelse til enkeltpersoner, kommuner, skoler, lag eller foreninger som gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.
 2. Prisen deles ut av FTU
 3. Prisen deles ut for forebyggende/holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid
 4. Prisen deles ut for innsats over lengre tid, eller for tiltak som er gjennomført siste år
 5. Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den skal kun gis for frivillig, ulønnet arbeid og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet.
 6. Prisen kan deles ut til aktører som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes
 7. Prisen er på kr. 25.000 og deles som hovedregel ut hvert år.
  Nominasjon sendes til post@innlandetfylke.no.