Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret etter forskriften § 5 første ledd bokstav a), gi tillatelse etter skriftlig søknad til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transportoppdrag. Dette gjelder også for den type kjøring som er direkte hjemlet i forskriften § 3.

 

Vurdering av søknadene og prioritering:

  1. Søkere som har hatt løyve foregående periode, og som har levert inn tilfredsstillende dokumentasjon på behov/ kjørebok blir prioritert.
  2. Hjelpekorpsene som har aktivitet i fjell- og åsområdene i kommunen blir prioritert.
  3. Nye søkere (som allerede har snøscooter) vurderes ut fra dekningsbehov i ulike deler av kommunen.

 

Løyve søkes om på elektronisk skjema https://skjema.nordre-land.kommune.no/skjema/NLK029/
Kopi av vognkort lastes opp i søknaden.

Søknadsfrist er 11. oktober 2021.
Kontaktperson: Endre Engebretsen