Vår visjon: "Klart vi kan! Stort å være liten i Nordre Land".

Vår hovedmålsetting: Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn.

Barnehagens målsetting

Barn og unges oppvekst er først og fremst familiens ansvar, men mange i samfunnet har et medansvar: nærmiljø, barnehage, skole, velferdstjenester i kommunen og frivillige organisasjoner.

Et godt samspill mellom disse aktørene er nødvendig for å sikre et godt oppvekstmiljø. Kommunen har gjennom sine velferdstilbud og opplæringsinstitusjoner et stort medansvar i å bidra til at barn og unge blir bedre rustet til å håndtere livene sine her og nå og i framtida. Dette krever en solid kommunal organisasjon, som samarbeider tett og tverrfaglig med barn, unge og deres foresatte, slik at barn og unge blir møtt som hele mennesker.

Gode barnehager er avhengig av spennende, motiverte og kompetente ansatte, og et godt samarbeid med barnets hjem. Barnehagen skal være til barnets beste! 

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land kommune, oppvekst og utdanning:
Slik vil vi ha det

  • Et godt oppvekstmiljø og gode utviklingsmuligheter for alle barn og unge.
  • En barnehage og skole som ser det enkelte barns muligheter, slik at de rustes til å mestre livet sitt. 

Barnehagelovens formålsparagraf (§1):
“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».