Kom gjerne med innspill allerede nå

Bakgrunn for planen

I planstrategien for 2020-2023 vedtatt i kommunestyret i sak 74/20, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en plan for Kultur og frivillighet. Opprinnelig var det planlagt at planarbeidet skulle startes opp 1. kvartal 2021 og ferdigstilles 3. kvartal 2021. På grunn av koronapandemien og for lite kapasitet og ressurser på planleggingområdet, har ikke planarbeidet blitt startet opp før nå.   

Planarbeidet konsentreres om frivillighet og frivillig arbeid, og ikke om den kommunale kulturaktiviteten i egenregi, men kultur vil selvsagt være et sentralt tema innenfor frivilligheten også. Samarbeid mellom kommunale kulturenheter og frivilligheten vil være et tema i planarbeidet.  

Hovedmålet med en frivilligplan er å legge til rette for å videreføre og øke den frivillige innsatsen. Frivilligheten har en verdi i seg selv, og er viktig for å skape aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet. Den skaper også verdi for den som er med på frivillig innsats. En sterk frivillig sektor med bred deltagelse og mangfoldige aktiviteter er et mål i seg selv. Å støtte opp om en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet har derfor egenverdi.  

Prosjektmål 

Dette prosjektet skal føre fram til en Frivilligplan, prosessen skal være preget av tett dialog med og involvering av frivilligheten.  

Målet med prosjektet er å lage en frivilligplan som:  

  • Avklarer Nordre Land kommunes frivillighetspolitikk, herunder mål og retning for frivilligsentralen og BUA.  
  • Legger til rette for å videreføre og øke frivillig innsats om skaper aktivitet, og bidrag til lokalsamfunnet og for den frivillige selv 
  • Foreslår tiltak som kan styrke frivillig innsats, og som kan møte de behov og muligheter som frivilligheten selv peker på 

Foreløpig tidsplan

 
 
 
 
 
 

Aktivitetsnavn 

 
 
 
 

Start 

 
 
 
 

Slutt 

 
 
 
 

skrive sak for planprosess 

 
 

13.10.22 

 
 

14.10.22 

 
 
 
 

møte i eldrerådet og funk 

 
 

24.10.22 

 
 

24.10.22 

 
 
 
 

møte i HOK

 
 

26.10.22 

 
 

26.10.22 

 
 
 
 

Møte i prosjektgruppe 

 
 

31.10.22 

 
 

31.10.22 

 
 
 
 

innhente erfaringer fra andre 

 
 

01.11.22 

 
 

29.11.22 

 
 
 
 

Kartlegge lokal frivillighet 

 
 

01.11.22 

 
 

29.11.22 

 
 
 
 

digitalt innspill 

 
 

04.11.22 

 
 

23.11.22 

 
 
 
 

Møte i prosjektgruppe 

 
 

25.11.22 

 
 

25.11.22 

 
 
 
 

møter med kommunale enheter 

 
 

01.12.22 

 
 

29.12.22 

 
 
 
 

møte med ungdomsråd 

 
 

01.12.22 

 
 

01.12.22 

 
 
 
 

møte med eldreråd og Funk 

 
 

05.12.22 

 
 

05.12.22 

 
 
 
 

Møte I HOK 

 
 

07.12.22 

 
 

07.12.22 

 
 
 
 

Møte i prosjektgruppe 

 
 

04.01.23 

 
 

04.01.23 

 
 
 
 

dialogmøte 

 
 

10.01.23 

 
 

10.01.23 

 
 
 
 

møter med frivilligheten 

 
 

08.12.22 

 
 

05.01.23 

 
 
 
 

Møte med rådene 

 
 

01.03.23 

 
 

01.03.23 

 
 
 
 

Oppsummere innspill og skrive plan 

 
 

10.01.23 

 
 

31.03.23 

 
 
 
 

Høringsrunde i frivilligheten 

 
 

01.03.23 

 
 

21.03.23 

 
 
 
 

innstilling HOK 

 
 

01.04.23 

 
 

01.04.23 

 
 
 
 

Vedtak i kommunestyret

 
 

20.04.23 

 
 

20.04.23