Dersom du ønsker å være meddommer,  send e- post postmottak@nordre-land.kommune.no
eller ring tlf. 61 11 60 00 innen 10.02.2020.

Oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, yrke og stilling.

Nordre Land kommune skal oppnevne ca 70 personer til meddommere i Gjøvik tingrett, Eidsiva lagmannsrett og jordskifteretten for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.
Meddommere møter på ca 1- 3 saker hvert år. For mer informasjon om rollen som meddommer, godtgjøring, fritak, etc se: https://www.domstol.no/meddommere/ 
Meddommere skal representere et tverrsnitt av befolkningen; det vil si ulike aldre, ulike kjønn, ulik yrkesbakgrunn og ulik etnisk og kulturell bakgrunn. De som blir oppnevnt som meddommere vil få skriftlig beskjed om dette i løpet av våren 2020.

Du må oppfylle følgende krav:

 • Alder: Du må være mellom 21 år og 70 år 01.01.2021.
 • Bosted og statsborger: Du må være bosatt i Nordre Land kommune 01.01.2021, samt være norsk/ nordisk statsborger eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 år.
 • Norskkunnskap: Du må forstå norsk tale og tekst, og kunne uttrykke deg på norsk.
 • Personlig egnethet: Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene i saken og ta stilling til den med å si din mening.
 • Lovlydighet: Det blir foretatt vandelsvurdering hos Politiet, samt at du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Yrke: Dersom du er ansatt i en av nedenforstående stillinger kan du ikke være meddommer:
  • Stortingets representanter og vararepresentanter,
  • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
  • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
  • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
  • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
  • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
  • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
  • praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
  • kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.