Tekniske hjelpemidler - utlån

Beskrivelse

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

DET ER 2 STEDER MAN KAN LÅNE HJELPEMIDLER:

1) Kommunalt hjelpemiddellager

Kommunen har ansvar for utlån av hjelpemidler ved midlertidig og /eller akutt behov;  ved kortvarig sykdom/skade, i forbindelse med operasjon, evt. i påvente av permanent utstyr fra Hjelpemiddelsentralen.

Det er ikke nødvendig med søknad, og utlånet er gratis.

Lageret ligger i underetasjen  på Landmo, med  inngang fra Gamleveien.

Her finnes  rullestoler, krykker, rullatorer, toalettstoler, toalettforhøyere, dusjkrakker, sykesenger, forhøyningsputer, småhjelpemidler med mer.

Ved varig behov skal hjelpemidlet erstattes med utstyr fra Hjelpemiddelsentralen på Gjøvik, etter søknad.

Ta kontakt med ambulerende vaktmester, ergoterapitjenesten eller hjemmetjenesten.

  •  Kommunens sentralbord: 61 11 60 00
  •  Ambulerende vaktmester: 951 93 157

2) NAV Hjelpemiddelsentralen Oppland

Hjelpemiddelsentralen er statlig og har en sentral i hvert fylke. Vi får låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen på Gjøvik.

Kravet for å få låne hjelpemidler her er at du har nedsatt funksjon og et varig behov for  hjelpemidlet. Utlån herfra er gratis.

Det må sendes skriftlig, begrunnet søknad før utlån. Ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten m.fl. er behjelpelig med å skrive søknad.

Etter vedtak leveres hjelpemidlene til lageret vårt i underetasjen på Landmo.

Ergoterapitjenesten i samarbeid med ambulerende vaktmester er ansvarlig for levering, montering og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

De samme er ansvarlig for hjelp ved reparasjoner og tilbakelevering til Hjelpemiddelsentralen.

Det kan søkes på mange ulike typer hjelpemidler; ved nedsatt gangfunksjon, fare for fall, ved nedsatt syn, hørsel, hukommelse, tidsforståelse mm.

Hjelpemidlene skal bidra til at du blir mer selvhjulpen, trygg og aktiv i egen hverdag.

Nordre Land kommune har en Synskontakt (ergoterapeut Gro Bergan) som kan søke hjelpemidler hvis du har en øyesykdom og ser dårlig.

Hvis briller ikke hjelper og du har epikrise fra øyelege, kan du låne ulike hjelpemidler for å lese mm.

Nordre Land kommune har også en Hørselskontakt (ergoterapeut Monica Solheim)

som kan søke hjelpemidler hvis du hører dårlig. Du kan få utstyr for å

høre bedre ved samtale, høre TV, varslingsanlegg for dørklokke, telefon,

brannalarm mm.

Hørselskontakten har ikke ansvar for anskaffelse eller oppfølging av høreapparat.

Ved behov for dette må man kontakte fastlegen, ta hørselstest og evt. videresendes til Høresentralen på sykehuset eller private spesialister som driver med høreapparat.

 

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 14:16