Velkommen som søker på arrangement- og prosjekttilskudd i Nordre Land kommune. Tilskudd kan gis både til organisasjoner og enkeltpersoner. Arrangementet/prosjektet må skje i Nordre Land, være åpent for alle og søker må ha kultur og bolyst som hovedformål. 

Retningslinjer for tildeling av arrangements- og prosjekttilskudd

Vurdering for tildeling

Arrangementer som bidrar til profesjonalitet, kvalitet og mangfold, og/eller sikrer attraktivitet og bredde i kulturtilbudet og gir bolyst vil bli prioritert. Dette gjelder også for arrangementer som omfatter ulike kunstuttrykk som teater, film, litteratur, folkehelse, dans, musikk, og visuell kunst, idrett, fysisk aktivitet (f.eks. friluftsliv), samt formidling av kulturarv. Tilskuddsordningen kan ikke regnes som en fast inntektskilde. 

Følgende er ikke tilskudds berettiget for arrangementstilskudd i Nordre Land:

  • Nasjonale eller fylkesovergripende lag og foreninger
  • Yrkesmessige og/eller økonomiske interesseorganisasjoner
  • Student- og elevorganisasjoner
  • Politiske partier
  • Rene kommersielle arrangører/tiltak som ikke har som formål å skape stort frivillig engasjement

Krav til søknad 

Søknaden må sendes inn i forkant av arrangement/prosjekt og inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, kontaktinformasjon, søknadssum og kontonummer. Mottakere av tilskudd forplikter seg til å godta ledsagerbevis. Det søkes på elektronisk skjema. . Kulturkontoret skal om nødvendig bistå med utfylling av søknad for søkerer uten digital kompetanse.

Søknadsfrist 

Ordningen har løpende søknadsfrist. 

Hva skjer-kalender og markedsføring

Arrangementer som får tilskudd skal opprette Facebook arrangement som legges inn i «Hva skjerkalender» på kommunens nettside. I markedsføringen skal det framgå at tiltaket er støttet av Nordre Land kommune. 3 bilder fra arrangementet sendes kommunen til fri bruk i framtidig markedsføring og bolyst tiltak etter gjennomført arrangement

Slik søker du

Søk på elektronisk søknadskjema

Vedtatt politisk av kommunestyret 24.2.2022.