Handlings- og økonomiplan, med budsjett, er et dokument som samler kommuneplanens handlingsdel (Handlingsplan) for den kommende fireårsperioden og økonomiplan for fireårsperioden, og der neste års budsjett er år 1 i planperioden.  

Handlingsplan
 I følge Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til kommuneplanens samfunnsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen er følgelig en mer konkret beskrivelse av hvordan mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp i fireårsperioden.

Økonomiplan
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en fireårig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode, vise balanse for hvert av årene i økonomiplanen og inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser.  

Handlings- og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020

Innholdet i handlingsplan er nært knyttet opp til samfunnsplanen som ble vedtatt i februar 2018, for å holde de vedtatt målene og strategiene fra den overordnede planen varme og aktuelle. Handlingsplanen er bygd opp på samme måte som samfunnsplanen, med følgende utvalgte samfunnsområder: · Næringsutvikling og turisme · Oppvekst og utdanning · Helse, omsorg og velferd · Klima, miljø og areal · Bolig og nærmiljø · Kultur og frivillighet

Innledningen under hvert samfunnsområde er hentet fra samfunnsplanen, det er også de langsiktige målsetningen i overskriften «Slik vil vi ha det». Nytt i handlingsdelen for 2020-2023 er en konkretisering og synliggjøring av de satsninger og tiltak som skal iverksettes i tjenesteområdene i denne planperioden. Denne fireårsperiodens satsninger er beskrevet under hvert av de langsiktige punktene «Dette må gjøres», som finnes under hvert område i samfunnsplanen.

 

I økonomiplan 2020-2023 ligger det inne mål knyttet til viktige økonomiske størrelser i kommuneregnskapet. Måltallene på netto driftsresultat, egenfinansiering av investeringer og styrking av disposisjonsfondet følger av sist vedtatte handlings- og økonomiplan, og legger premissene for også denne planen, og dermed også for budsjett 2020. Målene definerer en ”sunn”, eller bærekraftig kommuneøkonomi.

Den foreløpig bevilgning til renovering/bygging av Torpa barne- og ungdomsskole i 2020 og 2021 medfører økte rente- og avdragskostnader i driftsbudsjettet i planperioden med renteutgifter fra 2021 og avdragsutgifter fra 2022. Dette medfører utgifter utover forventet inntektsøkning. Nødvendige omstillinger og strukturendringer som følge av denne kostnadsveksten, er vist på det enkelte tjenesteområdet. Samlet utgjorde utfordringen for 2021 utgjorde kr 8,6 mill. utover utfordringen som lå til grunn for budsjettarbeidet for 2020, før saldering. 

 Budsjett 2020: Budsjettet for 2020 bygger på budsjettet fra 2019, økt med antatt lønns- og prisstigning i 2019 på hhv 2,6 % og 1,6 %. Pensjonskostnadene for lærerne i Statens pensjonskasse for 2020 er 12,43 %, mens for øvrige kommunalt ansatte som er en del av pensjonsordningen i KLP er satsen 16,92 %. 

 

Etter framskriving var det en utfordring på ca. 7,4 mill. for å komme i balanse. Med innarbeiding av konsekvensjusteringer var utfordringen økt til ca. 14,4 mill. I tillegg kommer nye tiltak. Dette viser at det er gjort reduksjoner på utgiftssiden for å kunne legge frem et budsjett i balanse. For å kunne legge frem et budsjett for 2020 i balanse, er det gjort flere grep. Det er lagt inn en forventning om effektivisering på alle tjenesteområdene og administrasjonen på 0,5 %. Samtidig som enhetene har fått redusert sine rammer, har også fellesinntekter som skatt- og rammetilskudd blitt budsjettert på linje med forventingene i statsbudsjettet. Fellesinntekter og fellesutgifter som renter, avdrag osv. er budsjettert med nøkterne forventninger på utgiftssiden, og inntektene er utnyttet fullt ut innenfor det som er realistisk å kunne forvente på nåværende tidspunkt.