Handlings- og økonomiplan, med budsjett, er et dokument som samler kommuneplanens handlingsdel (Handlingsplan) for den kommende fireårsperioden og økonomiplan for fireårsperioden, og der neste års budsjett er år 1 i planperioden.  

Handlingsplan
 I følge Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til kommuneplanens samfunnsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen er følgelig en mer konkret beskrivelse av hvordan mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp i fireårsperioden.

Økonomiplan
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en fireårig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode, vise balanse for hvert av årene i økonomiplanen og inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser.  

Handlings- og økonomiplan

Innholdet i handlingsplan er nært knyttet opp til samfunnsplanen som ble vedtatt i februar 2018, for å holde de vedtatt målene og strategiene fra den overordnede planen varme og aktuelle. Handlingsplanen er bygd opp på samme måte som samfunnsplanen, med følgende utvalgte samfunnsområder: · Næringsutvikling og turisme · Oppvekst og utdanning · Helse, omsorg og velferd · Klima, miljø og areal · Bolig og nærmiljø · Kultur og frivillighet

Innledningen under hvert samfunnsområde er hentet fra samfunnsplanen, det er også de langsiktige målsetningen i overskriften «Slik vil vi ha det». Nytt i handlingsdelen for er en konkretisering og synliggjøring av de satsninger og tiltak som skal iverksettes i tjenesteområdene i denne planperioden. Denne fireårsperiodens satsninger er beskrevet under hvert av de langsiktige punktene «Dette må gjøres», som finnes under hvert område i samfunnsplanen.

I økonomiplanen ligger det inne mål knyttet til viktige økonomiske størrelser i kommuneregnskapet. Måltallene på netto driftsresultat, egenfinansiering av investeringer og styrking av disposisjonsfondet følger av sist vedtatte handlings- og økonomiplan, og legger premissene for også denne planen, og dermed også for de årlige budsett. Målene definerer en ”sunn”, eller bærekraftig kommuneøkonomi.