Det innføres en ny ordning for 1. trinn på SFO fra august 2022 med 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Kommunene avgjør hvordan de 12 timene skal fordeles, og avgjør hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres. I Nordre Land kommune blir det 12 timer gratis kjernetid for de med SFO plass på 1. trinn fra kl. 13.15 til ca 15:40 hver ukedag mandag til og med fredag.


Skolefritidsordning (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn (småskoletrinnet) før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Det er SFO ved Dokka barneskole og ved Torpa barne- og ungdomsskole.

Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. opplæringsloven § 13-7.

Inntaket skjer i vårhalvåret og plassen har en oppsigelse på 1 måned. Plassen beholdes ut 4.trinn eller til den sies opp.

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. august 2020 er det opprettet en ny ordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til SFO-plass. Du kan søke om redusert pris dersom barnet går i 1. til 4. klasse. 
Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til SFO-plassen. Eksempel: Dersom familiens inntekt er lavere enn kr. 469 100,- pr. år, og barnet har full plass,  kan det søkes om å få redusert betaling.

Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter som regnes med. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes de som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene i et ekteskapslignende forhold, eller som har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldre, beregnes foreldrebetalingen utfra den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det søkes for et skoleår av gangen. 
Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Siste års skattemelding skal vedlegges. 
Har du ikke skattemelding kan lønnslipper eller annen dokumentasjon legges ved søknaden.  Dersom økonomien har endret seg etter siste års skattemelding, kan du også i tillegg levere annen dokumentasjon. Du er du pliktig til å melde fra, dersom det er endringer i inntektsforhold eller familieforhold i løpet av året som endrer grunnlaget for søknaden.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Lenke til ny forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Generelle åpningstider

SFO har åpent mandag til fredag før og etter skoletid. SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30.