Kommunene er lokale, politiske enheter som har fått ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting, som må forholder seg til gjeldene lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Videre utarbeides stadig nye juridiske og faglige veiledere og retningslinjer som kommer med anbefalinger som er normerende og retningsgivende, og dermed peker på ønskede og anbefalte handlingsvalg kommunene skal ta.

I tillegg utarbeider kommunene egne planer og retningslinjer, tilpasset sine utfordringer og muligheter. I Nordre Land har vi innbyggere med ulike behov, og vårt mål er å tilby tjenester til beste for den enkelte, innenfor gitte rammer. For å gjøre dette på best mulig måte må vi samarbeide på tvers av tjenester og på alle nivåer. Ansatte i Nordre Land trekker sammen!

Samarbeid

Tverrfaglig ledelse

Forebyggende virksomhet og samarbeid er nedfelt i en rekke lover og regelverk. Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi etablerer systemer og modeller for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for.

Nordre Land kommune har endret organisasjonsform for å imøtekomme behovet for tverrfaglig innsats og samarbeid rundt barn, unge og deres familier. Fra 1.1.2020 ble kommunen delt inn i Tjenesteutvikling 0-24, og Tjenesteutvikling 24+. Tjenestene er stadig under utvikling, og man vurderer ressursbruk og tiltak etter de utfordringer og behov som synliggjøres. Grenseganger mellom de to tjenesteutviklingsområdene blir tydeligere, og samarbeid mellom utviklingsområdene utvikles stadig. Øverste nivå består av tverrfaglig ledelse, og de to utviklingsområdene har tverrfaglige sammensatte ledermøter månedlig. Styringsgruppa for prosjekter i tverrfaglig samarbeid består av øverste ledernivå, mens prosjektgruppa er bredt sammensatt av tjenester på tvers av utviklingsområdene.
 
Samhandlingsmodellen vi jobber etter bygger på tanken om mer helhetlig og tverrfaglig tjenesteutvikling og -tilbud til kommunens innbyggere. Handlingsveilederen vi benytter i arbeidet rettet mot barn, unge og deres familier inneholder verktøy for rutiner og samhandling på tvers av tjenester og nivåer.

Vi har flere tverrfaglige grupper i kommunen, hvor representanter for ulike tjenesteområder møtes regelmessig, for å diskutere og enes om retning på felles anliggender innen forebyggende arbeid, og det utarbeides handlingsplaner. Kommunen har også regelmessig møter med andre hjelpeinstanser.

0 - 24 samarbeidet

Kommunen deltar i "pilot for programfinansiering 0-24"

Dette er et prosjekt over tre år, hvor 12 av landets kommuner deltar. Målgruppen er barn, unge og deres familier, og hensikten er å styrke målgruppen slik at flere gjennomfører videregående skole og kommer ut i arbeid. Piloten har samlet ulike direktoraters støtteordninger og fordelt ut til de 12 kommunene, med mål om at den enkelte kommune benytter pengene til det de ser som utfordringer og behov. Dette skiller seg fra andre tilskuddsordninger, som definerer målgruppen og setter kriterier for hva slags type tiltak som skal iverksettes.

For Nordre Land medfører deltagelse i prosjektet en styrking av det tverrfaglige samarbeidet, med mål om å gi rett hjelp til rett tid. Kompetanseheving og dyktiggjøring av de ansatte skal bidra til å styrke evnen til å komme tidlig inn, se behovet, og gjennom samarbeid og medvirkning iverksette og drifte gode tiltak.

Les mer om "pilot for programfinansiering"
Les mer om 0-24 samarbeidet