skolenes pedagogiske plattform
skolens pedagogiske plattform

Nordre Land-skolen mot 2025

Nordre Land-skolen mot 2025 ble vedtatt i kommunestyret i 19. juni 2018. 

Kapittel 2 definerer Nordre Land-skolens pedagogiske plattform. Plattformen skal gjennomsyre arbeidet i tjenesteområde grunnskole, og utgjør verdigrunnlaget det skal tas valg ut i fra.  
Kapittel 3 tar for seg målene og innsatsområdene, og gir retning for hvordan skolene skal jobbe med innsatsområdene for å nå målet.  
Kapittel 4 viser systemet for kvalitetssikring og resultatoppfølging  
Kapittel 5 skisserer hva som må til for at strategien får betydning for eleven.  

 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt 20. debember 2016

Hovedmålet i planen er formulert slik: Forholdene skal legges til rette for at alle, både fastboende og tilreisende - uavhengig av kjønn, alder, etnisk/kulturell bakgrunn og funksjonsdyktighet, i størst mulig grad skal kunne utøve idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som dekker den enkeltes behov og interesser - Les hele planen her.

Energi og klimaplan

Vår energi og klimaplan er under revidering, sist vedtatte versjon var for perioden 2009-2012.
​Energi og klimaplan

Hovedplan VA

Hovedplan for Vann og avløp ble vedtatt i 2016. 

Nordre Land barnehagen - kommunal plan 2019/2020

Nordre Land barnehagen - kommunal plan 2019/2020
Kommunal plan for Nordre Land barnehagen skal være: 

  • Et verktøy for ansatte i tjenesteområdet til å styre driften i en bestemt retning og sikre en systematisk pedagogisk praksis i tråd med Lov om barnehager og rammeplan.
  • Et utgangspunkt for foreldrenes medvirkning.
  • Et grunnlag for kommunalt tilsyn.
  • En informasjon til politikere og andre interesserte om pedagogisk innhold i barnehagen. 

Handlingsplan SLT - Nordre Land 2019-2021

Handlingsplan SLT - Nordre Land 2019-2021
SLT - betyr samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Nordre Land kommuner har siden 2010 hatt SLT-koordinator som har arbeidet med ulike forebyggende tiltak innenfor dette feltet. Samarbeid mellom kommunen og politet har vært sentralt, bla gjennom politirådet. 

Det ble i april 2019 besluttet at det skulle utarbeides en handlingsplan for SLT arbeidet.  Planen skulle være konkret og lettfattelig, samt et arbeidsverktøy som ansvarliggjør hver enkelt samarbeidspartner i SLT arbeidet i kommunen. 

Mål for SLT i Nordre Land:
Hovedmålet er å sikre et varig og trygt kriminalitetsforebyggende arbeid, slik at barn og ungdom i kommunen får riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av tjenester og faggrupper. Dette for å unngå problemer/vanskeligheter som følge av kriminalitet og rusmisbruk, samt å avdekke utfordringer knyttet til kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.  
SLT skal bidra til at ulike tiltak innenfor ulike tjenester settes inn tidlig, samordne og koordinere, samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.

Vold i nære relasjoner - handlingsveileder

Vold i nære relasjoner - handlingsveileder
Vold i nære relasjoner handler om vold der voldsutøver og voldsutsatt er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, står i et avhengighetsforhold til hverandre eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Isdal (2000) definerer vold i nære relasjoner som enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.  

God hjelp og behandling til rett tid kan motvirke de alvorlige konsekvensene av vold. Et viktig mål med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er å forebygge og iverksette gode hjelpetiltak, både for voldsutsatte og voldsutøvere. Denne planen er et resultat av en felles prosess i gjøvikregionen, vedtatt 

Veteranplan

Vedtatt Kommunestyret i sak 67/19. Planen er utarbeidet som en felles plan i Gjøvikregionen.
Veteranplan

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
Vedtatt i kommunestyret i sak 109/18

Boligsosial handlingsplan

Denne planen ble vedtatt i kommunestyret 23.05.19. Den boligsosiale handlingsplanen skal være et hensiktsmessig styringsverktøy innen det boligsosiale arbeidet. Planen omhandler boliger og botiltak for marginaliserte grupper i befolkningen som har vansker med å skaffe seg, eller beholde en tilfredstillende bolig på egen hånd, og på en eller annen grunn faller utenfor det ordinære markedet.
 

Plan for rehabilitering og habilitering

Denne planen er ikke poliltisk behandlet, men godkjent administratitvt. Planperioden er fra 2019-2022.