Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024-2027

Planen skal være styrende for Nordre Land kommunes arbeid mot vold i nære relasjoner.

Kommunestyret vedtok planen 21. mars 2024 i sak 39/24
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024-2027


 

Plan for forebyggende arbeid i Nordre Land kommune

Planen er vedtatt i kommunestyret 15 desember 2022

Plan for forebyggende arbeid i Nordre Land kommune

Barnevernloven § 3-1 gir kommunen ansvaret for generelle forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, der kommunen skal «følge nøye med i de forhold barn lever under» og «finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer» (Prop. 133 L, kap. 21).

Kommunen skal ha en plan for det forebyggende arbeidet i tråd med §15-1 i den nye Loven om barnevern, som beskriver kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt: «Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd.

Planen beskriver hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide» (Lov om barnevern § 15-1). Ivaretagelse av kommunens ansvar krever samarbeid på flere nivåer. Innbyggerne lever i stor grad på tvers av regionens grenser og man ser i større og større grad behovet for samarbeid om tjenesteyting mellom kommunene. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen.

Planen er todelt, der del 1 tar for seg overordnede strategier, lovverk, retningslinjer og regionale planer, samt regionale strategier.
Del 2 beskriver den enkelte kommunes konkrete handlingsplan.

Handlingsplan SLT - Nordre Land 2022-2025

Handlingsplan SLT - Nordre Land 2022-2025
SLT - betyr samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Nordre Land kommuner har siden 2010 hatt SLT-koordinator som har arbeidet med ulike forebyggende tiltak innenfor dette feltet. Samarbeid mellom kommunen og politet har vært sentralt, bla gjennom politirådet. 

Mål for SLT i Nordre Land:
Hovedmålet er å sikre et varig og trygt kriminalitetsforebyggende arbeid, slik at barn og ungdom i kommunen får riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av tjenester og faggrupper. Dette for å unngå problemer/vanskeligheter som følge av kriminalitet og rusmisbruk, samt å avdekke utfordringer knyttet til kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.  
SLT skal bidra til at ulike tiltak innenfor ulike tjenester settes inn tidlig, samordne og koordinere, samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.

skolenes pedagogiske plattform
skolens pedagogiske plattform

Nordre Land-skolen mot 2025

Nordre Land-skolen mot 2025 ble vedtatt i kommunestyret i 19. juni 2018. 

Kapittel 2 definerer Nordre Land-skolens pedagogiske plattform. Plattformen skal gjennomsyre arbeidet i tjenesteområde grunnskole, og utgjør verdigrunnlaget det skal tas valg ut i fra.  
Kapittel 3 tar for seg målene og innsatsområdene, og gir retning for hvordan skolene skal jobbe med innsatsområdene for å nå målet.  
Kapittel 4 viser systemet for kvalitetssikring og resultatoppfølging  
Kapittel 5 skisserer hva som må til for at strategien får betydning for eleven.  

 

Vold i nære relasjoner - handlingsveileder

Vold i nære relasjoner - handlingsveileder
Vold i nære relasjoner handler om vold der voldsutøver og voldsutsatt er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, står i et avhengighetsforhold til hverandre eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Isdal (2000) definerer vold i nære relasjoner som enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.  

God hjelp og behandling til rett tid kan motvirke de alvorlige konsekvensene av vold. Et viktig mål med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er å forebygge og iverksette gode hjelpetiltak, både for voldsutsatte og voldsutøvere. Denne planen er et resultat av en felles prosess i gjøvikregionen, vedtatt 

Veteranplan

Vedtatt Kommunestyret i sak 67/19. Planen er utarbeidet som en felles plan i Gjøvikregionen.
Veteranplan

Plan for rehabilitering og habilitering

Denne planen er ikke poliltisk behandlet, men godkjent administratitvt. Planperioden er fra 2019-2022. 

Boligsosial handlingsplan

Denne planen ble vedtatt i kommunestyret 23.05.19. Den boligsosiale handlingsplanen skal være et hensiktsmessig styringsverktøy innen det boligsosiale arbeidet. Planen omhandler boliger og botiltak for marginaliserte grupper i befolkningen som har vansker med å skaffe seg, eller beholde en tilfredstillende bolig på egen hånd, og på en eller annen grunn faller utenfor det ordinære markedet.
 

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2022-2025
Vedtatt i kommunestyret i sak nr. 50/22

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt 20. debember 2016

Hovedmålet i planen er formulert slik: Forholdene skal legges til rette for at alle, både fastboende og tilreisende - uavhengig av kjønn, alder, etnisk/kulturell bakgrunn og funksjonsdyktighet, i størst mulig grad skal kunne utøve idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som dekker den enkeltes behov og interesser - Les hele planen her.

Hovedplan VA

Hovedplan for Vann og avløp ble vedtatt i 2016. 

Energi og klimaplan

Vår energi og klimaplan er under revidering, sist vedtatte versjon var for perioden 2009-2012.
​Energi og klimaplan