Nordre Land kommune ønsker med denne forskriften:

  • Å fremme et godt og forsvarlig hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Tilrettelegge slik at konfliktnivået mellom hundeeiere og allmennheten reduseres.
  • Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
  • Medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite.
  • Medvirke til å beskytte viltet og dets leveområder.
     
Det er ordinær båndtvang for hund fra og med 1. april til og med 20. august, jf. hundelovens § 6, 1. ledd.
 
Hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
a. I boligfelt og på handleområder hele året .
b. Hund bør føres i bånd i forbindelse med ferdsel i alle preparerte skiløyper i kommunen.
c. På «Dokkastien» med start Kolbjørnshusbrua og til Dokkadeltaet. (begrunnes med stor aktivitet av skolene i kommunen og et yrende dyreliv).
d. I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter fra og med 21. august til og med 30. september.
 
Vi anbefaler Land Hundepark som ligger ved renseanlegget på Dokka for mulighet til å slippe hunder løs.
 
Områder der hunder ikke skal ha tilgang
a. Barnehager
b. Skoler og skolegårder
c. På kirkegårder.
Unntatt fra denne paragraf er førerhunder for blinde og svaksynte. Andre hunder har bare tilgang i undervisningssammenheng og etter avtale med ansvarlig for skole eller barnehage.
 
Nordre Land kommune kan etter skriftlig søknad innvilge unntak fra båndtvangsreglene i hundeloven § 4, § 6 og § 7 når dette er hensiktsmessig i forhold til:
a. Organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid.
b. Organisert trening og jakt med hunder.
c. Dressert gjeterhund med godkjent bruksprøve som brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
 

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende adferd ute i tettbebygd strøk. Det skal være stille mellom kl. 23.00-06.00.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på vei, gangvei, fortau, park, bru, brygge, strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg, i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde eller annet offentlig sted som benyttes av allmennheten.

Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Begrensning settes til 4 voksne hunder i Nordre Land kommune. Meldeplikt til kommunen ved et større antall enn 4 voksne hunder.
Antallet reduseres til 4 voksne hunder ved naturlig avgang.
Vedtaket gis ikke tilbakevirkende kraft.
Unntak:
a. Aktiv bruk for hundene. For eksempel trekkhunder.
b. Organisert avl med lovlige raser der sikkerheten blir ivaretatt med hensyn til oppstalling og stell.
c. Meldeplikt til kommunen ved et større antall enn 4 voksne hunder.