BTI består av en grunnmodell med tilhørende handlingsveileder, verktøy og kompetansen til de ansatte.

Grunnmodellen i BTI beskriver hvordan samhandlingen kan legges til rette på fire forskjellige nivåer, avhengig av omfanget på vanskene som skal løses og tallet på aktører som skal involveres:

Nivå 0: Her avklarer vi om det er grunnlag for bekymringen
Nivå 1: Beskriver tiltak innenfor hver enkelt tjeneste
Nivå 2: Beskriver et enkelt tverrfaglig samarbeid, helst mellom to tjenester
Nivå 3: Beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

Nivåene og tjenestene i grunnmodellen blir bundne sammen gjennom en samarbeidsstruktur som er basert på at en aktør, stafettholderen, har ansvar for å koordinere den tverrfaglige samhandlingen og dokumentere arbeidet i en elektronisk stafettlogg.

Tidlig innsats

Handler om å forebygge mer og å avdekke vansker tidligere, hos både barn, unge og familier som vi kjenner en bekymring for. Tidlig innsats kan både handle om å oppdage vansker i tidlig alder, og å oppdage vansker tidlig i en risikoutvikling. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/ungdommen/familien, eller miljøet i barnehagen/skolen eller på fritiden som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral rolle både i å oppdage vansker og å følge dem opp. Hjelpetiltakene som blir iverksatt har fokus på å styrke beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer rundt barnet/ungdommen/familien.

I Nordre Land kommune har vi utarbeidet en handlingsveileder som beskriver hvordan ansatte skal gå frem i møte med vansker de oppdager. Handlingsveilederen involverer foresatte på et tidlig stadie, og er konkret i hvordan samarbeidet skal foregå. Kommunen har utviklet verktøy som skal hjelpe ansatte og foresatte med å definere vanskene, slik at riktig hjelp kan settes inn så tidlig som mulig. Veilederen sikrer også involvering av andre tjenester der det er behov. 

Lenke til handlingsveileder.
Lenke til oversikt over verktøy.

Samhandling og samordnede tjenester

Handler om å bedre samarbeidet og ikke minst framdriften når kommunale basistjenester (f.eks. helsestasjon, skole, barnehage) og hjelpetjenester (f.eks. helsetjeneste, PPT, barnevern, tjenester for ungdom, SLT-koordinator) i fellesskap skal hjelpe barn/ungdom/familier gjennom vansker. Med en klar struktur bidrar BTI-modellen til styrket samhandling mellom tjenester, slik at de jobber målrettet, effektivt og helhetlig – og uten at det oppstår avbrudd i oppfølgingen.
Kommunen benytter stafettlogg som digitalt verktøy. Her har alle involverte mulighet for å logge seg inn og ha oversikt over andre involverte, tiltak og samarbeid. Stafettlogg opprettes etter samtykke fra foresatte, i hver enkelt sak. En logg kan overføres mellom tjenester, for eksempel fra barnehage til skole når barnet kommer i skolealder. 

Medvirkning

Handler om at BTI-modellen er basert på at foreldre/foresatte i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen på et problem. Det blir derfor lagt stor vekt på at de kommunale virksomhetene/tjenestene skal samhandle med foreldrene gjennom hjelpeprosessen, og at foreldrene skal involveres på et tidlig tidspunkt etter at uroen/bekymringen for barnet/ungdommen har oppstått.

Foreldreinvolvering innebærer også at foreldre på eget initiativ kan involvere kommunale virksomheter/tjenester dersom de er bekymret for egne eller andres barn. Involveringen av foreldre har både en etisk og faglig begrunnelse. Den etiske dreier seg om å respektere det overordnede ansvaret foreldrene eller andre foresatte har for egne barn. Det faglige dreier seg om at foreldrene ofte er en avgjørende aktør, og hjemmet en viktig arena, i det forebyggende arbeidet med barn og unge. I kommunikasjonen mellom kommunal tjeneste(er) og familien, blir en elektronisk stafettlogg brukt som et viktig samhandlingsverktøy.
I tillegg viser kommunens handlingsveileder tydelig når foresatte skal involveres i arbeidet med barn og unge.

Fysisk og psykisk skolemiljø (§ 9A-saker)

I arbeid med 9A-saker er det ifølge Opplæringsloven, skolen som har ansvaret for aktiviteten og handlingsplanen som skal utarbeides til hjelp for barnet/ungdommen. Hjelpetjenestene vil være et supplement til skolens arbeid, men kan ikke overta ansvaret som skolen har.