Nordre Land kommune har gode arenaer for samarbeid på tvers av tjenestene innenfor Tjenesteutvikling 0-24, samt godt samarbeid med eksterne aktører.

Tjenestetilbud

Tjenestene er beskrevet under de ulike avdelingene i kommunen, og finnes i tillegg på nettsiden for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i Nordre Land. Her ligger presentasjon av tjenestene lokalt, samt informasjon om aktuelle eksterne samarbeidspartnere.

Det finnes mange gode tiltak i kommunen. Disse er beskrevet i tiltaksviften vår.

Samhandlingsarenaer

I Nordre Land kommune er det ulike arenaer for samhandling innad i tjenester og på tvers av tjenester. Kommunen deltar også i samarbeid eksternt, slik som regionssamarbeid omkring barnehage og skole, psykisk helse og rus, kompetanseheving og erfaringsdeling.
Innenfor Tjenesteutvikling 0-24 har vi for eksempel:

I kommunen har vi elevoppfølgingsteam på alle skoler. Dette er tverrfaglig sammensatt av helsesykepleier, PP-tjeneste og pedagoger. Elevoppfølgingsteam drøfter aktuelle saker og samarbeider om opplæring og oppfølging av elever.

Kommunalt rusteam består av ansatte fra psykisk helse- og rustjenesten, samt ansatte fra helse- og omsorgstjenesten. Rusteam samarbeider for å tilby gode tjenester til personer med behov for sammensatte tjenester.

Kompetanseteamet i kommunen bistår ansatte i enkeltsaker, som drøftingspartner og veileder. Teamet har som hovedoppgave å legge til rette for kompetanseheving, samt vurdere behov for kompetanse ut fra utfordringsbildet i kommunen. Teamet er bredt sammensatt, med bred kompetanse innenfor helse, rus, sosial, pedagogikk, veiledning med mer.

Samhandlingsrutiner

Rutiner for samhandling mellom tjenestene i kommunen finnes i handlingsveilederen for BTI (BTI-veilederen). Det er i tillegg egne rutiner knyttet til ulike gjøremål eller saker, slik som for eksempel i "Handlingsveileder vold i nære relasjoner".

Avdelingene har også beskrivelser av rutiner for samhandling mellom tjenester, eller samarbeidsavtaler.

Vi bruker stafettlogg i samhandlingen rundt barn og unge. Dette reguleres av eget samtykkeskjema. Andre vil ha behov for individuell plan (IP), som koordinerer samarbeid og oppgaver omkring oppfølging og tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Mer om stafettloggen.

Medvirkning

Brukermedvirkning er essensielt i det tverrfaglige samarbeidet, og det er den som sitter med utfordringen som vet best og kjenner hva som virker. For å sikre medvirkning benytter vi gode rutiner og verktøy, sammen med kunnskap og erfaring som skal bidra til å sikre at den enkelte opplever seg hørt og forstått.

Innenfor det tverrfaglige samarbeidet bruker vi verktøyene stafettlogg, handlingsveileder og Individuell plan.
Tjenestene gjennomfører også brukerundersøkelser og kommunen har innbyggerundersøkelser. For barn og unge gjennomføres Ungdata-undersøkelsen annethvert år.

I barnehagene er det opprettet samarbeidsutvalg (SU), mens skolene har foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Det er også elevråd i skolene, ungdomsråd som er ungdommens kommunestyre, samt ekspertutvalg som representerer kommunens skoler.

Evaluering

Alt arbeidet som gjennomføres i kommunen evalueres. Evaluering forklares som en systematisk datainnsamling, analyse og/eller vurdering, av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet eller virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Det er viktig for læring, forbedring og utvikling.

I Nordre Land evalueres tjenestene gjennom brukerundersøkelser, tilsyn og ulike former for rapportering. Evalueringen er på alle nivåer:

  • Evaluering på tjenestenivå (avdelinger)
  • Evaluering på systemnivå
  • ​Evaluering av tjenester på individnivå