Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
28. sep. 2023 kl. 09:39

Vannsituasjonen på Dokka

Kokepåbudet fortsetter 

Les mer

Høringer og planer

Her er en beskrivelse av det kommunale plansystemet.

Kommunestyrets planoppgaver og planmyndighet
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. 

Kommunal planstrategi
Dokument der det nye kommunestyret ut fra kommunens utfordringer tar stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke, og om det er andre viktige planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi senest ett år etter at det er konstituert. Nedfelt som krav i § 10-1 i plan- og bygningsloven.

Kommuneplan
Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel som dekker hele kommunens areal. Nedfelt som krav i § 11-1 i plan- og bygningsloven.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Kommunen bestemmer selv hvordan samfunnsdelen skal utformes.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser hovedtrekkene i arealbruk for hele kommunen og skal bestå av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Arealdelen vedtas med rettsvirkning, og er bindende for nye eller utvidelse av eksisterende utbyggingstiltak.

Kommunedelplan
Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen for tema (samfunnsområder) eller en del av kommunens areal. Kommunedelplaner må behandles med de samme prosessreglene som kommuneplanen. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning.

Fag og temaplaner
Fag og temaplaner omfatter planer som utarbeides innen kommunens tjenesteområder eller for særskilte tema. Fag og temaplaner er ikke planer etter plan- og bygningsloven og skal ikke behandles etter lovens prosessregler. Noen av planene er lovpålagte etter sektorlover,mens andre velger kommunen å utarbeide selv. 

Handlingsdel
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunens økonomiske rammer. I Nordre Land er kommuneplanens handlingsdel lagt inn i samme dokument som økonomiplanen.