Kommunale vilt- og fiskestellsmidler

Nordre Land kommune mottar årlig ytelser som skal brukes til fisk-og viltfremmende tiltak. Dette er en ordning der lag eller foreninger med et organisasjonsnummer kan søke. 

Midler blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført. Det sendes en betalingsanmodning til viltansvarlig i kommunen innen frist 31.12.24. Vedlagt betalingsanmodning skal det legges ved en enkel beskrivelse av gjennomført tiltak.

Om tiltaket gjelder tilskudd for å utbetale skuddpremier for jakt på predatorer skal det foreligge godkjenning fra fylkeskommunen, jf. Viltloven § 51. Søknader om tilskudd til skuddpremier uten godkjenning blir avvist.

Frist for å søke vilt- og fiskestellsmidler er 15. mai. Søknader som kommer inn etter frist blir ikke vurdert. 

Søknad om rådyrjakt

For jaktsesongen 2024 må den enkelte jeger eller grunneierlag, som søker rådyrjakt, også søke godkjenning av valdet det skal jaktes i. Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier. For å få tillatelse til å felle rådyr må området jakta utføres i godkjennes av kommunen.

Felt rådyr rapporteres i hjorteviltregisteret. Dette var nytt fra høsten 2023, tidligere ble resultat fra jakta rapportert til statistisk sentralbyrå. Jeger rapporterer via hjorteviltregisteret eller «Sett og skutt» appen, på lik linje som for elg og hjort. Kommunen kan også legge inn data om felling etter  innsendt informasjon fra jeger.

Rådyrvaldet må være registrert i hjorteviltregisteret før det kan legges inn resultater fra jakta. Vald skal legges inn i hjorteviltregisteret i forkant av jaktsesongen 2024, derfor må disse være godkjent i løpet av vår/forsommeren. Vald godkjennes etter søknad, deretter registrerer kommunen valdet i hjorteviltregisteret.

Søknadsskjema 

Søknad om godkjenning av vald
Søknadsfrist for godkjenning av rådyrvald er 1. mai

Søknadsskjema for rådyrjakt
Søknadsfrist er 15. mai

Krav til vald for jakt på rådyr

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på rådyr.

Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for rådyr. Minsteareal for rådyr i Nordre Land er 1000 daa. 

Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen. 

Søknaden om godkjenning av vald skal inneholde

  • Opplysning om hvilken art søknaden gjelder for.
  • Kart som tydelig viser grensene for valdet.
  • Oversikt over de eiendommene (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter, og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdet. 
  • Oversikt over tellende areal som søkes godkjent.
  • Underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom.
  • Valdansvarlig representants navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift.

Det er ønskelig med store,sammenhengende rådyrvald, det oppfordres til at jaktrettshavere samarbeider for å oppnå dette. 

Søknad om godkjenning av rådyrvald og fellingstillatelser skal være ferdig behandlet innen 15. juni. 

Sett og skutt hjortevilt

På Hjorteviltregistret kan du registrere sett og skutt hjortevilt.

"Sett og skutt" finnes også som app for Android på Google play og IOS