Tilknytning

Tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens §20-1.

Eier/tiltakshaver kan fylle ut søknaden selv, men må knytte til seg et foretak som kan stå ansvarlig for at gjeldende lover og regler ivaretas, samt at ferdigmelding inkludert vannmåleropplysninger blir signert og sendt til kommunen. Dette kan være rørlegger, konsulent, etc. Utførende foretak skal være kjent med regelverk og forskrifter, og kan fungere som kontaktperson mellom tiltakshaver og kommunen.

En fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg skal behandles av kommunen innen 3 uker. Dersom det må søkes om dispensasjon, vil saksbehandlingstiden bli forlenget.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett innebærer tilkoblingsgebyr. 

Hvis det i sammenheng med tilkobling av vann og avløp er en tilhørende byggesak, så skal tilkoblingssøknad være ferdig behandlet før byggesøknad kan sendes inn.

Tilknytningsplikt

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt. Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går • over eiendommen, • i veg som støter til eiendommen eller • over nærliggende areal, skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

Kommunen kan sjelden godkjenne annen løsning

Kommunen kan bare godkjenne en annen ordning, hvis tilknytningen vil medføre uforholdsmessige kostnader eller det foreligger andre særlige hensyn. I denne vurderingen legges det ikke vekt på din økonomi eller andre personlige forhold.

Bruk av eksisterende avløpsanlegg

Eksisterende slamavskiller (septiktank) skal settes ut av drift (sluttømmes) og kummen sikres. Slamavskilleren kan eventuelt benyttes som stakekum, jf. forurensningsloven § 26. Eksisterende avløpsnett skal separeres. Dette innebærer:

  • Alt avløpsvann fra innvendige sanitærinstallasjoner (toalett, bad, kjøkken og lignende) skal ledes bort i egen ledning frem til kommunens avløpsledning.
  • Overvann (regn- og smeltevann, drenering og taknedløp) skal ikke føres til avløpsledningen, men filtreres i grunnen hvis grunnforholdene tillater det. Alternativt skal det ledes bort i egen ledning.
  • Har eiendommen avløpsledning i plast av godkjent materiale, kan denne normalt fortsatt brukes.

Ferdigmelding

Når anlegget er helt ferdig, er tiltakshaver ansvarlig for at ferdigmelding blir levert til kommunen. Denne ferdigmeldingen inneholder bl.annet informasjon om vannmåler, og må derfor fylles ut og signeres av rørlegger.