NAV Nordre Land

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no

Ditt NAV
Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester.

Koronavirus – hva gjelder i min situasjon?

Vi gir mennesker muligheter

Verdier

 • Tydelig – tilstede – løsningsdyktig
 • Åpen - Offensiv - Ansvarlig
 • bistår med å finne arbeid og midlertidig bolig
 • oppfølging rettet mot arbeid og aktivitet
 • opplysning, råd og veiledning innen økonomi, arbeid, vanskelige livssituasjoner
 • samarbeider tett med andre tjenester for å sikre helhetlig oppfølging og veiledning
 • økonomisk sosialhjelp

Hovedmål

 • Å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
 • Gjøre det enklere for brukerne – flere kanaler inn i NAV
 • Tilpasse tjenestene etter brukernes behov
 • Skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

De sosiale tjenestene i NAV er også styrt av Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom som har følgende delmål

 • Å gi alle muligheter til å komme i arbeid
 • Å gi alle barn og unge muligheter til å delta og utvikle seg
 • Å bedre levekår for vanskeligstilte

NAV-kontoret har stort ansvarsområde med mange tjenester og ytelser samlet i ett kontor – både statlige og kommunale. Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene. Det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kontoret skal vurdere hvilke råd og veilednings-behov den enkelte har. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp.

Om NAV-kontoret

NAV Nordre Land har ca 14 ansatte som er inndelt i 2-3 team med ulike ansvarsområder. Kontoret har ett mottak med begrenset åpningstid fordi mange av de statlige tjenestene kan gjennomføres på www.nav.no. På hjemmesiden finnes mange selvbetjeningsmuligheter og informasjon om de ulike tjenestene. 

NAV Nordre Land sin viktigste oppgave er å følge opp brukere; med en målsetting om at flere brukere skal få individuelt tilpasset oppfølging for å komme i arbeid.  Markedsarbeid og arbeidslivskontakt skal gis mer fokus, og det skal etableres et nært samarbeid med lokale arbeidsgivere.  Alle brukere som ønsker det skal få en behovsvurdering og det skal gjennomføres arbeidsevnevurderinger ved behov. 
Arbeid først 
er viktig stikkord i kontorets arbeid.

Kontoret prioriterer arbeid med unge under 30 år og bosatte flyktninger.  Det er etablert ulike tiltak med sikte på å få flere over i inntektsgivende arbeid.  For personer som søker økonomisk sosialhjelp må det påregnes at det blir forventet at det gjennomføres kartleggings- og behovsavklaringssamtale før søknaden kan behandles.  Det kan også bli krevet at personen må være i konkret aktivitet for å kunne få økonomisk sosialhjelp.

Den statlige delen av NAV har skilt ut mange av forvaltningsoppgavene til spesialenheter – eks. NAV Pensjon, NAV Hjelpemidler, NAV internasjonal, NAV forvaltning.  Den statlige delen av NAV er lik i alle NAV-kontor i landet.  Innenfor den statlige delen av NAV administreres ca 50 ulike stønadstyper.

Tjenester og ytelser i NAV Nordre Land

Alle statlige tjenester finner du på www.nav.no

Økonomisk sosialhjelp

Ett godt utfylt søknadsskjema vedlagt riktig dokumentasjon vil gi raskere behandling av saken. Du kan bli innkalt til avklaringssamtale før søknaden kan bli behandlet.

Vi anbefaler flest mulig å søke elektronisk via https://www.nav.no/sosialhjelp/. Da får du også raskere behandlet søknaden din. Klikk her før å søke 

Har du ikke mulighet til å søke elektronisk kan du skrive ut skjema her: Søknad om økonomisk sosialhjelp 

Hva er økonomisk sosialhjelp?
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad som gis til de som ikke har andre muligheter til å dekke sine nødvendige utgifter.

Før du kan få stønad må det avklares om du har andre muligheter til å forsørge deg selv, for eksempel gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinnskudd.

Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst dekke nødvendige utgifter til å leve og bo, dette omtales vanligvis som livsoppholdsutgifter. Stønaden skal bidra til å sikre en nøktern og rimelig levestandard
Kommunen bruker retningslinjer/satser som et veiledende utgangspunkt ved vurdering av søknader.

Før du søker
Før du kan få økonomisk sosialhjelp, må du ha prøvd alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det inkluderer inntektsgivende arbeid, egne midler, og at du har benyttet deg av økonomiske rettigheter du måtte ha etter folketrygdloven og krav på underhold.

På grunnlag av søknaden din vil NAV sosialtjeneste gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Du må kunne dokumentere behovet ditt for økonomisk sosialhjelp. Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel:

 • Om du har søkt om bostøtte
 • Om du har benyttet eventuelle rettigheter til trygdeordninger
 • Om du er registrert som aktiv arbeidssøker hos NAV og tar imot tilbud om arbeid.
 • Sosialtjenesten kan stille betingelser for tildeling av stønad, for eksempel at du må delta på aktiviteter som kan bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

 

Kommunale lån (sosiallån)

Beskrivelse

Økonomisk stønad kan gis som lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Målgruppe

De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.

Kriterier/vilkår

Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Lover

NAV-kontoret velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 2 Ansvar etter loven 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med NAV-kontoret for å få hjelp til å søke om lånet. Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp 

 

Saksbehandling

NAV-kontoret vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå flere løsninger. Deretter blir det fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikke og hvilke vilkår som skal gjelde.

 

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV-kontoret. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. 

Økonomisk rådgivning

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. NAV har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav

Lover

Dette er en lovregulert tjeneste.

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste ligningsattest
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknadsskjema økonomisk rådgivning

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig.

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Beskrivelse

Innsatte i fengsel kan søke NAV-kontoret i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

 • klær
 • briller og andre hjelpemidler 
 • tannhelsetjeneste
 • kost og losji under permisjoner

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

 • klær og sko
 • midlertidig husvære
 • hjelp til mer permanent etablering 

Kriterier/vilkår

Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 19 Stønad i særlige tilfeller
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 Stønad til livsopphold

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 

Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til NAV-kontoret som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. NAV-kontoret vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

Midlertidig bolig

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Lover

Denne tjenesten er lovpålagt.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 Midlertidig botilbud

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis NAV-kontoret gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder NAV-kontoret sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvem kan få tilbudet? 

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Du kan lese mer om Kvalifiseringsprogrammet på www.nav.no

Jeg ønsker å delta i kvalifiseringsprogrammet

Hvis du ønsker å delta i kvalifiseringsprogrammet ta kontakt med NAV eller søke her:

Søknad om deltakelse i kvalifiseringsprogram

Rusavhengige

Beskrivelse

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Målgruppe

Rusmiddelavhengige og deres familier.

Kriterier/vilkår

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
Rustelefonen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
AKAN
Anonyme Alkoholikere

Samarbeidspartnere

 • Primærhelsetjenesten
 • Kommunens psykiatritjeneste
 • NAV-kontoret
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen – enten NAV-kontoret eller psykiatri- og rustjenesten for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Vedlegg

Fullmakt for samhandling samtykkeskjema

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.