Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Psykisk helse- og rustjeneste i kommunen gir tilbud om individuell oppfølging i form av motivasjons- og endringsbaserte samtaler, dagtilbud, gruppetilbud, kurs og fritidskontakt.
Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelingskontoret som behandler alle søknader. 
For mer informasjon, ta kontakt 

Tildeling og koordinering
Tlf. 468 78 779
telefontid mandag-onsdag og fredag fra 10.00-14.00.

Postadresse
Nordre Land kommune
Tildeling og koordinering,
Postboks 173, 2882 Dokka

Besøksadresse
Nedre Smebyveg 3, Blokk D, 2870 Dokka

Om du ønsker å søke tjenester: Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakt legetjenesten 
Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Hvem kan få hjelp?

  • Personer som har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
  • Tjenesten følger opp ungdom, voksne og familier, med psykiske utfordringer og rusrelaterte vansker. Dette gjelder lette, moderate og alvorlige helseutfordringer
  • Alle kan henvende seg, også om de er bekymret for andre, etter samtykke fra den det gjelder
  • Tjenesten kartlegger behov, ønsker, utfordringer, ressurser og muligheter

Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at kommunene skulle etablere rådgivende enheter i kommunene og ble lovpålagt for alle landets kommuner fra 01.07.22, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  §3-9 

Rådgivende enheten for russaker skal gi innbyggere veiledning, råd og generell informasjon om helsefare og risiko ved rusmiddelbruk. Oppmøte hos rådgivende enhet vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon som bot eller fengselsstraff fra påtalemyndighetene. De vil også ha et ansvar for rusmiddeltesting for personer etter vilkår fra påtalemyndighet.

I Nordre Land kommune er kontaktperson for påtalemyndighet avdelingsleder Psykisk helse- og rustjenester. Kommunen har interne rutiner for håndtering av henvendelser

Kontakt

Nordre Land kommune, Psykisk helse- og rustjeneste

Avdelingsleder Mary Elisabeth Gjefle
E-post: Mary.Gjefle@nordre-land.kommune.no
Tlf.  951 93 152

 

Ukestartgruppa

Psykisk helse - og rustjenesten har startet et uformelt treffsted for ungdom og unge voksne opp til 30 år.
Vi har fokus på at alle skal trives og vi skal gjøre hverandre gode!

Tilbudet er gratis.

Vi hjelper hverandre med å fylle opp planen for uka med meningsfullt innhold. Hvordan ser du for deg at akkurat din uke skal bli?

Mål for gruppa 

  • Alle skal forsøke ha det fint «her og nå»
  • Alle skal tenke over erfaringer fra forrige uke og planlegge litt den kommende uke
  • Alle skal delta i å snakke om temaer som fremmer god psykisk helse

Vi lager et enkelt måltid som vi spiser sammen. 

Ukestartgruppa psyk/rus

Vi er på dagavdelingen til psykisk helse - og rustjenesten, i underetasjen på Dokka helsehus, mandager fra kl 12-14.
Alle som deltar må ha vedtak om tjeneste fra psykisk helse- og rustjeneste. Søknad om tjeneste kan sendes Tildelingskontoret i Nordre Land kommune.

Ansatte som er tilstede: 
Ann Marie tlf: 908 52 065
Stine tlf: 916 13 044
Gro tlf: 482 73 690

Avspenning / mindfulness

Tjenesten tilbyr avspenning/mindfulness en time ukentlig. Vi holder til på dagavdelingen til psykisk helse - og rustjenesten, i underetasjen på Dokka helsehus. Man må være tilknyttet avdeling for psykisk helse- og rustjeneste for å kunne benytte seg av tilbudet. Øvelsene kan gjøres sittende eller liggende alt etter som hva som kjennes mest behagelig for hver enkelt. Man trenger ikke å ha noen forkunnskaper eller erfaring fra avspenning/mindfulness fra før.

Mindfulness/oppmerksomt/nærvær er en måte å være tilstede på her og nå – med mål om å redusere stress og få det bedre med seg selv. Ved å øve på dette vil man få større innsikt i hvordan kropp, følelser og tanker henger sammen. Gjennom denne bevisstheten kan man klare å mestre daglige utfordringer på en bedre måte, bli oppmerksom på hva som skjer her og nå, fremfor å kjøre på autopilot. Dette kan føre til at man blir bedre rustet i ulike utfordrende situasjoner i hverdagen.  

Som alle andre ferdigheter er det viktig å øve på å bli oppmerksom på seg selv. Det oppfordres derfor til at hver og en øver på egenhånd, i tillegg til å delta på avspenning/mindfulness ukentlig.

Snakk med din kontaktperson i avdelingen dersom dette er noe du kunne tenke deg.

Pårørende

Les om pårørenderettigheter hos Helsedirektoratet

Pårørendesenteret er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 
Til dere som er nye her har vi laget en veileder for bruk av siden.

Finn hjelp og felleskap der du bor
I pårørendesenterets landsdekkende karttjeneste finner du
gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.

Er du pårørende i Nordre Land kommune kan du ta kontakt med tildelingskontoret eller direkte med avdelingen der tjenesten utføres

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene som er tatt i bruk fra 1. januar 2019 er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I Nordre Land kommune kan du ta kontakt med Tildelingskontoret eller Psykisk helse- og rustjenesten for nærmere informasjon om kommunale tjenester i forbindelse med pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Selvmord

https://nssfinfo.no/

Fakta om selvmord:

Dessverre er vi i en situasjon hvor antall selvmord gradvis har økt de siste årene. Selvmord tar nå flere liv blant unge i Norden enn både trafikkulykker, overdoser og kreft. Når man i tillegg antar at det er mørketall med tanke på selvmord i trafikkulykker, drukningsulykker og fallulykker, er det ikke tvil om at forebyggende arbeid må intensiveres.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som en aktiv, villet handling som fører til døden. Selvmord er blant de tre hyppigste dødsårsakene i verden hos mennesker i aldersgruppen 15-44 år. Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer.

Ytre faktorer kan være tap av nære relasjoner (dødsfall, skilsmisse og brudd), mobbing, fysisk eller psykisk misbruk eller andre faktorer utenifra som påvirker et menneskets oppfatning av seg selv. Indre faktorer dekker alt fra alvorlig psykisk lidelse til personlig sårbarhet, lav selvfølelse og frykt for tap av anseelse. Ref: www.leve.no

Det er en myte at de som har bestemt seg for å ta livet av seg gjør det uansett om de får hjelp eller ei. Det er også en myte at selvmord kommer fra klar himmel. Det er heller ikke riktig at at de som snakker om å ta selvmord og sender ut åpenbare signaler, ikke kommer til å gjøre det. Å spørre noen om de har tanker om å ta livet sitt, vil ikke forsterke faren for selvmord. Forskning viser at det å få muligheten til å snakke om et vanskelig og personlig tema, for de aller fleste oppleves lindrende og som en lettelse.

Hjelp

Ved akutt selvmordsfare: 113

Døgnåpne hjelpetelefoner

Mental helse, hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS, krisetelefonen: 22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111