Hva er planstrategi?

I følge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med strategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Arbeidet med ny planstrategi for 2020 - 2023 er igangsatt, og forventes vedtatt før sommeren 2020.