Om oss

Kulturskolen inviterer kommunens innbyggere til å søke på våre aktiviteter kommende skoleår. Følg linken til påmelding.

PRISER
Ordinær elevavgift: kr 1500,- pr. halvår
Kulturskolen har moderasjonsordning for dansere som deltar på flere dansegruppe.

BESØKSADRESSE: DOKKA UNGDOMSSKOLE, U.ETG.
Tlf. rektor Sigrunn Granseth  930 13 408

Tlf. inspektør Lars Erik Haugerud 476 32 825

 

Generell informasjon:
Kulturskolen gir undervisningstilbud innen musikk, dans og teater. Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 6 – 19 år, men voksne oppfordres til å søke. Opplæringen tilpasses, så langt det er mulig, den enkelte elev sine forutsetninger.

Kulturskolen jobber aktivt for at alle elever skal oppleve mestring og glede ved å utøve kunstfag.

 

SØKE PLASS

Søk om plass elektronisk: 
https://nonordreland.speedadmin.dk/tilmelding#/

For mer informasjon ta kontakt med: 
sigrunn.granseth@nordre.land.kommune.no
 

Dersom du ikke lykkes med elektronisk søknad så kan du søke på mail. Følgende informasjon etterspørres:

1. Elevens navn, fødselsdato/år, adresse, skole og evt. telefonnummer.

2. Foresattes (betalers) navn, PERSONNUMMER (11 siffer), adresse, mobilnummer, e-post.

3. Dersom dere ønsker det kan dere også registrere den andre foresatte med samme opplysninger.
    Vi trenger da ikke personnummeret.

Hvis du ikke ønsker å oppgi personnummeret ditt på mail så ta kontakt direkte med rektor Sigrunn Granseth på tlf. 93013408

Aktivitetsplan

 

Desember: Juleforestillinger

 

 

Lørdag i uke 7: Vinterblomster/UKM 

Juni: Danseforestilling i Torpa

Juni: Sommeravslutninger

MUSIKK

Vi tilbyr undervisning i følgende musikkfag

 • Musikalgruppe
 • Gitar (besifring)
 • El-bass (besifring)  
 • Trommer (trommesett)
 • Fiolin
 • Piano
 • Fordypningstilbud

MUSIKK i samarbeid med Dokka Skolekorps

Her ligger generell informasjon om Dokka Skolekorps. Korpset har janitsjarbesetning. Torsdag er fast øvedag. Opplæringen skjer i samarbeid med Nordre Land kulturskole.

Hovedkorpset øver torsdager kl. 18.00 - 20.30 på scena i kinoen.
Mellomkorpset øber torsdager fra 17.00. Lengde på øvelsen varierer noe da man tidvis øver litt sammen med hovedkorpset. 
Aspirantkorpset øver torsdager kl. 13.20 - 14.10 på DUS.

Dirigent for alle ensemblene er Sigrunn Granseth. tlf. 930 13 408
Leder: Espen Skåren


Kontingent: ordinær kulturskoleavgift + 250 kr. i instrumentleie per halvår. Korpset har søsken moderasjon. 

Har du lyst til å bli med i Dokka Skolekorps, så ta kontakt med dirigent Sigrunn Granseth (tlf. 930 13 408).

Blåseinstrumenter og slagverk:

Tilbudet gis normalt fra 2. og 3. klasse. Elevkontingenten dekkes av korpset. Samarbeidet er til for å gi et fullverdig tilbud om instrumentalopplæring til alle som spiller blåseinstrumenter og slagverk, samt å sikre korpsets musikalske kvalitet og rekruttering til disse instrumentene.

Instrumentalundervisningen gis både som ene- og gruppetimer på dag- og ettermiddagstid. Korpselevene regnes som fullverdige elever i kulturskolen og deltar på konserter og prosjekter på lik linje med elever som er innmeldt i kulturskolen av foresatte.

DANS

Dansemix (1.- 3. trinn) Klasser for de minste elevene der vi er innom mange ulike dansestiler; streetjazz, jazz, hip hop, klassisk ballett, flamenco, disco, med mer.
Musikk, dans, bevegelse, mestring. Undervisningen gis både i Torpa og på Dokka. 
Lærer: Lene Sandsengen

Steppdans - fra 4. trinn
Dette er en stilart basert på rytmer og lyder, og elevene må ha steppesko.
Det blir gitt en grunnleggende innføring gjennom oppvarming og ulike øvelser. Deretter setter vi opp tempoet!
Elevene får prøve seg på forskjellige stilarter innen steppdans, fra den klassiske “Fred Astaire-stil” til det mer “funky og moderne” i form av ulike koreografier.
Lærer: Monica Evenstuen

Klassisk ballett - fra 3. trinn
Med fokus på teknikk og utførelse. Målet er at elevene skal få en større forståelse av kroppen som instrument, samt forståelse av klassisk teknikk, ord og uttrykk. Første del av timen foregår med barre, deretter jobber vi i senter og diagonalt over gulvet med ulike hopp -og dansekombinasjoner. Det blir også innstudering av koreografi.
Lærer: Monica Evenstuen

Jazzdans - fra 4. trinn
Undervisningen består av oppvarming med ulike strekke –og bøyeøvelser, fotarbeid, isolasjon, hoppe –og sparkekombinasjoner, styrke, stretch, øvelser diagonalt over gulvet, takt, rytme, koordinasjon, samt forståelse av uttrykk og innstudering av koreografier innen ulike jazzdansstiler, som street jazz, teatralsk, showdans m.m.

Teknikk/koreografi - fra 6. trinn
Dette er en fordypningsklasse. Vi jobber med tekniske stilarter, formidling og uttrykk, samt koreografi, samarbeide og litt improvisasjon. Siden dette er et fordypningsfag kreves det at man tar minst en annen danseklasse i tillegg.
Lærer: Monica Evenstuen

Solo/duo dans
fra 8. klasse derson det er ledig kapasitet

LÆRERE

Telefonliste

Marieke Bettman - tlf. 476 66 944
Bækkelund, Martin - tlf. 951 85 709
Evenstuen, Monica Sogn - tlf. 924 24 536
Granseth, Sigrunn - tlf. 930 13 408  E-post: sigrunn.granseth@nordre-land.kommune.no
Haugerud, Lars Erik - tlf. 476 32 825
Mirzayeva, Sevinj - tlf: 981 16 337 
Nyhagen, Ole Kristian - tlf. 414 16 541 
Sandsengen, Lene - tlf. 952 87 039

REGLEMENT

Nordre Land kulturskole skal …

 • være åpen for alle barn og unge mellom 6 og 19 som bor i Nordre Land og ønsker opplæring i musikk, dans og kunst og håndverk.
 • arbeide offensivt med å videreutvikle et godt, spennende og variert undervisningstilbud til elevene.
 • ta vare på enkeltelever, samarbeidspartnere og ansatte på en ansvarsfull måte.

Tilbud i Nordre Land kulturskole gis individuelt og i grupper. Kulturskolen er en del av Nordre Land kommunes tilbud til barn og unge. Undervisningen følger grunnskolens skolerute mht. ferier og fridager. Det gis tilbud om undervisning og/ eller annen aktivitet 35 uker pr. år.

1. Innmeldinger

 • Søknadsfristen er 25. juni hvert år for nye elever. Tilbakemelding til alle søkere gis før sommerferien.
 • Dersom kulturskolen har færre plasser enn søkere blir søkerne automatisk satt på venteliste.
 • Kulturskolen kan avlyse et gruppetilbud dersom antall søkere blir under 5, eller dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert lærer.

2. Utmeldinger

 • Utmeldinger skjer eletronisk. Se info under "søknadsskjema"..
 • Dersom eleven velger å slutte i løpet av et semester må det betales for hele semesteret.
 • Det gis en prøveperiode på 4 uker for nye alle elever.
 • Elever som ønsker å slutte til jul må si opp plassen sin innen 1. desember.
 • Elever som har plass i kulturskolen må hvert år gi en skriftlig tilbakemelding om dere ønsker å beholde plassen også for kommende skoleår eller ikke.

3. Elevavgift

 • Elevplassene faktureres en gang i semesteret. Ved ubetalt semesteravgift kan eleven miste plassen i kulturskolen. Elevavgiften fastsettes av Nordre Land kommune og justeres ved nyttår.
 • Elever som får tilbud om å starte midt i et semester til få lavere elevavgift.
 • Det gis også lavere avgift dersom kulturskolen må avlyse undervisningen mer enn 3 ganger i semesteret.
 • Kulturskolen gir moderasjon til familier som betaler for mer enn 2 danseklasser. 

4. Generelle retningslinjer for alle elever

 • Eleven plikter å møte presis til avtalte timer. Forfall meldes til den enkelte lærer eller kulturskolen. Slikt fravær erstattes ikke med nye timer.
 • Elever med generelt mye fravær risikerer å miste plassen dersom det ikke er medisinske grunner til fraværet. Det vil bli foretatt en individuell vurdering i hvert tilfelle.
 • Ved ferieturer utenom skoleferiene skal et evt. fravær fra undervisning/opptredener meldes til kulturskolen i god tid.
 • Ved disiplinære forhold kan eleven utelukkes fra tilbudet. (Bråk, tyveri m.m.)
 • Elevene skal ha med nødvendig utstyr til undervisningstimene. Det kan være noter, instrument, egnet dansetøy og vannflaske.

5. Ulike kulturskoletilbud

Grunntilbudet - "klassekorps ved DBS gis gratis til alle 3. trinnselever i skoletida.

Opplæringstilbudene – et sted å lære. Dette omfatter spilletimer, sangtimer, dansegrupper og bilde & skulptur. I tillegg til kravene i de generelle retningslinjene forventes det at elevene øver hjemme. Dette er nødvendig for å oppnå god læring.

Fordypningstilbudene – et sted for perfeksjonering. Dette omfatter dansegruppa teknikk/koreografi og fordypningsgruppa for blåsere. Elever som viser stor interesse for faget og holder et bra nivå inviteres til å være med. De som takker ja til å være med på et fordypningstilbud forplikter seg til å prioritere dette høyt. Det forventes at elevene øver en del hjemme og møter godt forberedt til alle timer.

6.  Elever i skolekorps

Kulturskolen har et samarbeid om opplæring med Dokka Skolekorps. Elever har plass i kulturskolen så lenge de er medlem i korpset og for øvrig oppfyller sine plikter som elev ihht. reglementet. De skal ikke bekrefte at de ønsker å beholde plassen for kommende skoleår.

7. Forestillinger, utstillinger og konserter

Elevene gis tilbud om å opptre minst en gang pr. semester. For elever på opplæringstilbudene og fordypningstilbudene er det da en forutsetning at elevene har vært på øving rett i forkant av forestillingen og at eleven kan det han eller hun skal opptre med.  Elever på bilde og skulptur får tilbud om minst en årlig utstilling og presentasjon av arbeidene på kulturskolens facebookside.

8. Kontakt med foresatte

Kulturskolen ønsker jevnlig kontakt med de foresatte der vi tar opp temaer som bl.a. utviklingsmål, øve / trene- rutiner, framgang og oppfølging hjemme. Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med oss. Foreldre kan være tilstede på spille- og dansetimer etter avtale med lærer.

9. Skade på kulturskolens eiendeler

Dersom kulturskolens eiendeler skades, meldes dette til rektor. Skyldes skaden skjødesløs behandling må foresatt betale reparasjon / nytt innkjøp.