Landmo

Landmo er sykehjemmet vårt.
Vi har en rehabiliteringsavdeling, en demensavdeling og to ordinære langtidsavdelinger.
Totalt har vi 75 institusjonsplasser.
Rehabiliteringsavdeligen har 20 korttidsplasser, og 2 plasser for KAD - kommunal akutt døgnplass.

Det er mulig å søke om langtidsplass, avlastningsplass, og korttidsplass for rehabilitering. 
Vi har dagtilbud for eldre, og for personer med demens på Landmo. Vi har eget kjøkken og vaskeri, som også lager mat for utkjøring til hjemmeboende. Landmo er et sykehjem som ønsker å tilby aktiviteter og innhold i hverdagen for beboerne, og vi har godt samarbeid med frivillige, barnehage og egne ansatte som legger til rette for aktiviteter. 

På Landmo har vi også kantine der kunder kan kjøpe mat.
Hverdager serveres middag kl 14.00.
​På lørdager, søndager og helligdager serveres middag kl 1330. Ring for å bestille innen kl 1200 dagen før
Lørdager har vi kafe fra kl 11.00 til 14.00 

Bestilling av middag til søndag må gjøres via kjøkkenet innen kl 12.00 på lørdagen i forkant.
Tlf 480 6 71 92
Kjøkkenet på Landmo tilbyr mat til hjemmeboende i Nordre Land kommune.

Korttidsopphold/Rehab

Opphold i korttidsavdeling med fokus på kartlegging av funksjonsnivå og hjelpebehov, samt å gjenvinne fysisk, psykisk eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.

Formål

 • Forebygge innleggelser i sykehus og langtidsopphold i institusjon, slik at personen kan fortsette å bo i eget hjem.
 • Ved rehabiliteringsopphold er formålet å gjøre den enkelte funksjonsdyktig og i stand til å fungere i egen bolig ut fra egne forutsetninger og ønsker. Personen skal delta aktivt i planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av tiltak.
 • Oppfølging etter sykehusinnleggelser, videreføre medisinsk behandling.

Mål

 • Forebygge sykdom og unngå tap av egenomsorgsevne.
 • Øke mestringsevne og bedre funksjonsnivå.
 • Kartlegge hjelpebehov.

Hvem kan få korttidsopphold eller rehabilitering?

 • Mennesker med nedsatt egenomsorgsevne og/eller funksjonssvikt.
 • Personer med behov for kort eller langvarig rehabilitering, eller oppfølging etter sykehusinnleggelse.

Langtidsopphold

Langtidsopphold er et døgnbasert botilbud med en tilstedeværende helsefaglig bemanning på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter.

Formål
Gi mennesker med omfattende funksjonssvikt pleie og omsorg hele døgnet.

Mål
Tilpasset medisinsk behandling og pleie. Forebygge sykdom / forverring av sykdom og tap av egenomsorgsevne.

Hvem kan få innvilget langtidsopphold
Mennesker som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig behov for pleie- og omsorgstjenester som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller i annen tilpasset bolig.

 • Tjenesten innvilges på bakgrunn av en faglig individuell vurdering av søkers behov for et heldøgns pleie- og omsorgstilbud.
 • Behovet for medisinsk behandling og/ eller sykepleie må være av så omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert (og prøvd) før langtidsplass i sykehjem innvilges, som f.eks:
  • Tilpasning av bolig, evt. skal alternativt botilbud være vurdert iht søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
  • Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp
  • Korttids- /vekselopphold i sykehjem
  • Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt
  • Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter
  • Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm.

 

Avlastningsopphold

Avlastning er praktisk hjelp som gis til den som har tyngende omsorgsoppgaver.
Avlastning skal sørge for at omsorgsyter får nødvendig og regelmessig ferie og fri, unngår å bli utslitt og kan opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk.
Tjenesten har omsorgsyter i hovedfokus - i praksis et vedtak med toparter.

Omsorgsoppgavene det søkes avlastning fra vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetlig tverrfaglig vurdering. Omsorgsarbeidet skal være særlig tyngende.

Kommunal akutt døgnplass - KAD

Vi har to KAD-plasser, dette skal dekke pasienter både innen somatikk og psykiatri/rus.

KAD - psykiatri og rus
Det kommunale tilbudet skal være hjelp for å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.Tilbudet gis til de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Pasienter må ha en avklart diganose, eller forverring av tidligere kjent pyskisk lidelse og/eller rusproblematikk der det ikke er nødvendig med innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Oppholdet er tidsbegrenset til maksimalt 72 timer. 

KAD kan tilby følgende behandling

 • Veiledning og opplæring
 • Observasjoner / tilsyn av ulik årsak
 • Miljøterapeutisk omsorg og veiledning
 • Mental støtte for å gjenvinne kontroll og trygghet
 • Strukturering
 • Medikamentell behandling fra innleggende lege

Det er fastlege og/eller legevakt som har myndighet til å legge inn pasienter på kommunal akutt døgnplass (spesialhelsetjenesten kan  legge inn pasienter på KAD).

Før innleggelse på akuttplass forutsettes det at

 • Pasienten er undersøkt av fastlege eller legevakt.
 • Problemstilling og behandling er avklart.
 • I tvilstilfeller skal pasienten henvises til spesialist helsetjenesten

KAD - somatikk

Tilbudet gis til de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det vil si de som bor eller oppholder seg i kommunen med akutt oppstått sykdom, avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, og hvor behandling kan ytes forsvarlig som alternativ til innleggelse i sykehus. Innleggelse på KAD har en maksimal liggetid på 72 timer. Plassen forutsettes brukt til behandling av akutt sykdom i et begrenset tidsrom. Ved forløp som en ser strekker seg over en uke, overføres pasienten til annet omsorgsnivå. 

Det er fastlege og/eller legevakt som har myndighet til å legge inn pasienter på kommunal akutt døgnplass. 

KAD kan blant annet tilby følgende behandling:

 • Oppfølging av medikamentell behandling, herunder væske og antibiotika intravenøst.
 • Oksygenbehandling
 • Intensivert smertebehandling og annen palliativ behandling
 • Sondeernæring
 • Veiledning og opplæring
 • Observasjoner / tilsyn av ulik årsak
 • Mental støtte for å gjenvinne kontroll og trygghet