Deling - opprettelse av ny grunneiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut ny tomt), må du søke om opprettelse av eiendom.

Ny eiendom blir det etablert som ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. 

  • Du søker om tillatelse til å opprette ny grunneiendom (søknad om fradeling)
  • Du søker om oppmålingsforretning (rekvisisjon av oppmålingsforretning)  

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan. (Skrives på eget ark)

Hva er veien fram til ny eiendom

  1. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven.
  2. Oppmålingsforretning gjennomføres i marka for å registrere, merke og deretter føre ny eiendom inn i matrikkelen (eiendomsregisteret).
  3. Tinglysing av ny eiendom. 
  4. Til slutt utstedes matrikkelbrev med oppdaterte grenser for ny eiendom og resteiendom.

Skjema:

Husk også å sende med vedlegg:

  • Kart som viser hvor du ønsker å opprette ny tomt med grenser 
  • Opplysninger gitt i nabovarsel
  • Kvittering for nabovarsel

Endring av eiendomsgrenser

For å overføre areal mellom eiendommer, eller ønsker å fastlegge mer hensiktsmessige eiendomsgrenser kan du søke om grensejustering eller arealoverføring.

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.

Grensejusteringer blir ikke tinglyst og det påløper ingen statlige gebyrer.  Arealoverføringer tinglyses og det påløper dokumentavgift og tinglysingsgebyr til staten. I disse sakene er det også nødvendig å tinglyse pantefrafall for den eiendommen som skal avgi areal hvis denne er pantsatt.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (Skjema)

Merking av eiendomsgrenser

Dersom grensemerker i en tidligere fastlagt eiendomsgrense har blitt borte, kan grunneier be om at grensen merkes på nytt ved å bestille en grensepåvisning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (Skjema)

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som grenser inntil hverandre og har samme eier kan slås sammen.

Dette krever at du må sende inn krav om sammenslåing til kommunen. Før du gjør det, må du sjekke i grunnboken om det er tinglyste heftelser som må slettes eller vike prioritet.

Skjema, Krav om sammenslåing

Seksjonering

Ved seksjonering av en eiendom opprettes et sameie der bebyggelsen på eiendommen deles opp i flere eierseksjoner. Du kan selv søke om å seksjonere eiendommen din.

Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer. Etter opprettelsen av sameiet vil hver seksjon ha et eget grunnbokblad hos tinglysingen, og seksjonen kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

I tillegg til selve bruksenheten (boligen/næringslokalet) kan en seksjon også omfatte andre arealer som man ønsker at skal tilhøre bruksenheten. Dette heter tilleggsarealer. Man kan enten ha tilleggsarealer i bygning eller tilleggsareal i grunn. Slike tilleggsarealer kan for eksempel være en garasjeplass, en bod eller et uteareal. Dersom dere ønsker å legge et uteareal til en seksjon som et tilleggsareal kreves det at kommunen holder en oppmålingsforretning av utearealet.

Søknadsskjema og forklaring