Dersom det skal søkes om tre dager eller mindre, er det tilstrekkelig å sende en melding til kontaktlærer i Skooler.

Er permisjonen fire dager eller mer, skal det søkes på dette skjemaet:


Søknadsskjema om permisjon fra undervisning
 

Retningslinjer

  • Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon i inntil 10 dager.
  • En bør unngå permisjon når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker.
  • Skolen sender tilbakemelding til foresatte om resultatet av behandlingen.
  • Ved avslag på søknad sender rektor et begrunnet vedtak til foresatte.
  • Foresatte må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne skal tilrettelegge undervisningen i permisjonstiden, men foresatte kan bruke tilgjengelige årsplaner, arbeidsplaner og Skooler.
  • Der foresatte har delt ansvar kreves det at begge underskriver søknaden.
  • Vedtaket er et enkeltvedtak og kan i h.h.t. Forvaltningslovens § 28 - § 36, påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak. En eventuell klage stilles til skolen ved rektor.

Et skoleår har 190 dager, det betyr at elever i grunnskolen har store muligheter for ferie og fri utenom de pliktige skoledagene i løpet av ett år.

Skolen har rutiner for samarbeid rundt elever med bekymringsfullt fravær. Der foresatte eller skole har bekymringer rundt en elevs fravær, er det viktig at de snakker sammen. Elever med fravær over 20 dager samlet i løpet av skoleåret meldes skoleeier.