I Nordre Land kommune har vi to skoler:

 

Permisjon fra undervisning

 

Dersom det skal søkes om tre dager eller mindre, er det tilstrekkelig å sende en melding til kontaktlærer i Skooler.

Er permisjonen fire dager eller mer, skal det søkes på dette skjemaet:

Søknadsskjema om permisjon fra undervisning
 

Retningslinjer

 • Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon i inntil 10 dager.
 • En bør unngå permisjon når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker.
 • Skolen sender tilbakemelding til foresatte om resultatet av behandlingen.
 • Ved avslag på søknad sender rektor et begrunnet vedtak til foresatte.
 • Foresatte må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne skal tilrettelegge undervisningen i permisjonstiden, men foresatte kan bruke tilgjengelige årsplaner, arbeidsplaner og Skooler.
 • Der foresatte har delt ansvar kreves det at begge underskriver søknaden.
 • Vedtaket er et enkeltvedtak og kan i h.h.t. Forvaltningslovens § 28 - § 36, påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak. En eventuell klage stilles til skolen ved rektor.

Et skoleår har 190 dager, det betyr at elever i grunnskolen har store muligheter for ferie og fri utenom de pliktige skoledagene i løpet av ett år.

Skolen har rutiner for samarbeid rundt elever med bekymringsfullt fravær. Der foresatte eller skole har bekymringer rundt en elevs fravær, er det viktig at de snakker sammen. Elever med fravær over 20 dager samlet i løpet av skoleåret meldes skoleeier.

Skolens mandat og oppgaver

Skolens mandat og oppgaver er nedfelt i lov og forskrift om grunnopplæringen. Formålsparagrafen beskriver opplæringens formål, og utgjør første kapittel i Opplæringsloven. Opplæringsloven beskriver hvilke rammer skolen skal forholde seg til i arbeidet med å bidra til barns mestring, læring og utvikling. Læreplanverket for grunnskolen består av generell del og prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

I 2020 trer Fagfornyelsen av læreplanverket  i kraft. I fagfornyelsen er følgende definisjon av kompetanse lagt til grunn:
"Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning"

Definisjonen tydeliggjør at kunnskaper og ferdigheter er forutsetninger for å utvikle kompetanse. Elevene må få erfaring med å anvende det de har lært, på ulike måter, og i sammenhenger som er nye. De skal forstå det de har lært, kunne reflektere over det de gjør, og være i stand til å foreta kritiske og etiske vurderinger. Det legger føringer for skolens praksis og må hensyntas i all planlegging av undervisning. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel sitt mål for oppvekst og utdanning; «Slik vil vi ha det»:

 • Et godt oppvekstmiljø og gode utviklingsmuligheter for alle barn og unge
 • En barnehage og skole som ser det enkelte barns muligheter, slik at de rustes til å mestre livet sitt
 • Læringsresultater på linje med landsgjennomsnittet
 • Flest mulig skal kunne fullføre en videregående opplæring på hjemstedet

Kommunens arbeid med å styrke helhet og sammenheng i tjenestetilbudet for barn og unge, er en viktig del av strategiarbeidet i Nordre Land-skolen. Utfordringer i skolen løses ikke av skolen alene, og støttetjenester er sentrale samarbeidspartnere og bidragsytere inn i kvalitetsutvikling av grunnskolen.