Etablering og godkjenning av barnehage

Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide allerede eksisterende drift.

Kommunen har ansvar for at barnehager som etableres oppfyller kravene i regelverket. Alle barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang.

Kommunen avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Ved godkjenning kan kommunen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager.

Alle barnehager skal ha godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

Barnehagemyndighet NLK.pdf

 

Veiledning og tilsyn med barnehager

Kommunen har ansvar for å veilede barnehagene, jf. barnehageloven med forskrifter.

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven.Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette, kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Et tilsyn kan være varslet eller uanmeldt, og det gjennomføres både dokumenttilsyn og stedlig tilsyn. I Nordre Land kommune er det avdelingsdirektør for 0-24 som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.

Det er kommuneoverlegen som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.
 

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

  • Brannvesenet
  • Mattilsynet
  • Arbeidstilsynet
  • I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
     

Vil du vite mer?