Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Kommunen må derfor vedta en lokal forskrift om skoleregler som skal erstatte dagens ordensreglement.

Kommunen har nå en høring på forslag til forskrift for skoleregler. 
Se høringsutkast til skoleregler

Forskrift om skoleregler bygger på ordensreglementet fra 2022. Det er ikke forandret mye innholdsmessig, men nok til at det er i henhold til ny lov og anbefaling om regulering av mobiltelefonbruk. 

Hovedendringene fra det nåværende ordensreglementet:

  • Mobilbruk/elektronisk kommunikasjonsutstyr. Regjeringen kom vinteren 2024 med en tydelig anbefaling til norske kommuner om at mobiltelefon og smartklokker skal ut av norske klasserom, og at også friminuttene bør være mobilfrie både på barne- og ungdomsskolen. Ny forskrift om skoleregler i Nordre Land er i henhold til regjeringens anbefaling, og er en streng regulering av bruk av mobiltelefon. Dette innebærer en endring fra dagens ordensreglement, og delvis fra dagens praksis på skolene i kommunen. Regler for utstyr som benyttes i undervisning og som er skolens eiendom (lånt utsyr), videreføres med mindre justeringer.
     
  • Organisering av skoledemokratiet. I ny opplæringslov er det krav om at skolereglene inneholder et punkt om organisering av skoledemokratiet. Ny lov inneholder færre føringer for hvilke organer for skoledemokrati den enkelte skole skal ha, og hvordan de organiseres. Ny lov viderefører krav om at skolene skal ha elevråd og arbeidsutvalg for foreldre (FAU) valgt av foreldrene. Det ikke lovpålagt med samarbeidsutvalg (SU) eller skolemiljøutvalg (SMU). Nordre Land kommune legger - i høringsforslaget - ikke opp til større endringer av organiseringen vi har etter gammel lov. Det foreslås å videreføre disse ordningene/arenaene, og har i §3 beskrevet det som i all hovedsak tilsvarer dagens praksis, men med SU og SMU som en arena, ikke to forskjellige. SU er da utvidet med en foreldrerepresentant, og det gir like mange kommunale representanter som elever/foreldre. SU er et rådgivende organ, der det avgjørende er gode dialoger.
     
  • Regler for orden og oppførsel, samt tiltak ved brudd på reglene, er i liten grad forandret fra slik det har stått i dagens ordensreglement. Det er ryddet noe i rekkefølgen og alle tiltak knyttet til brudd på reglene, er samlet under ett punkt i utkast til skoleregler. Dette tydeliggjør hva som kan være konsekvenser.

Høringsinnspill kan til 
postmottak@nordre-land.kommune.no
Frist 21. juni 2024