Les dokumentet
Handlings- og økonomiplan 2024-2027 med budsjett 2024 til formannskapet 14.11.23.pdf

I budsjett og økonomiplan er det lagt opp til følgende vesentlige endringer i kommunal tjenesteyting:

 • Avvikling av kinoen
 • Avviking av visuell kunst-tilbud i Kulturskolen
 • Reduksjon i tilskudd til lag og foreninger
 • Eiendomsskatt skattelagt for nye takster med uendret promillesats i tråd med gjeldende vedtatt økonomiplan
 • Betydelig økning av selvkostgebyrer i tråd med tidligere kommunestyrevedtak
 • Legetjenesten organisert etter 8.2-avtale
 • Ansattarrangement annenhvert år
 • Årsvirkning av reduksjon årsverk skole
 • Avvikle tilbudet om gratis mat i barnehage
 • Tilførte midler til nye vedtak i tjenesteområdene 0-24 og 24+
 • Korrigering for vederlag/betaling for sykehjemsplass
 • Bevilget midler til forebygging og omstilling i tjenesteområdene 0-24 og 24+
 • Makspris barnehageplass
 • Tiltaksbudsjett i barnevernet jfr. vertskommunens budsjettforslag
 • Strømutgifter tilbake til forventet normalnivå
 • Dreining av ressurser som følge av demografiske endringer
 • Dreining av tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg

Blant strukturtiltakene som vil bli vurdert er: 

 • Samlokalisere hjemmetjenesten 
 • Samlokalisere legetjenesten 
 • Helhetlig oppvekststruktur – se på barnehage og skole samlet 

Oversikt over interkommunale samarbeidsområder under utredning:  

 • Lønn og regnskap: Det jobbes aktivt med å se på muligheten for felles tjenester i regionen.  
 • Brann og redning: Det jobbes med utredning vedrørende samarbeid på tvers av kommunegrenser. Rapport er forventes å foreligge tidlig i 2024.  
 • 0-24/Oppvekst: Et regionalt nettverk av kommunalsjefer har blitt etablert for å gi en oversikt over diverse prosjekter og utviklingsarbeid i de ulike kommunene. Det legges vekt på rådgivning og samarbeid mellom ulike nettverk, som bedre tverrfaglig innsats (BTI), spesialpedagogikk, inkluderende praksis og Homestart.  
 • 24+/Helse og omsorg: Helse- og omsorgssjefene jobber med ulike tema i henhold til en vedtatt plan for helseregionen. Innsatstrapp og velferdsteknologi er to eksempler over temaer/arbeidsområder hvor det jobbes aktivt regionalt.  
 • HR strategi: Det er bred enighet om behovet for en rekrutteringsstrategi, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren fra et regionalt perspektiv.  
 • Plan og Næring: Det jobbes med å utrede mulighet for samarbeid/sammenslåing i Land-kommunene innenfor disse fagfeltene. 
 • NAV Land og Flykningetjeneste: Det er vedtatt sammenslåing av NAV-kontorene i Søndre og Nordre Land, med Nordre Land som vertskommune for NAV og Søndre Land som vertskommune for Flyktningetjenesten.

Budsjettprosessen

14. november Budsjettet legges fram i formannskapet 
 Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Alle kan komme med innspill. Innspillene baserer seg på formannskapets innstilling. Høringsfrist 4. desember kl. 15.30
4. desember Innspill fra råd og utvalg
14. desember Kommunestyret vedtar budsjettet