Læringssenteret er samlokalisert med Dokka videregående skole.

 • tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere
 • har grunnskole, inkludert spesialundervisning, for de med behov (må være over 16 år) og voksenopplæring
 • jobber med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 • gir råd og veiledning om utdanning for voksne

Vår visjon
"Kreativitet – glede – vekst".
Det arbeides målrettet for at visjonen skal prege arbeidet i resultatenheten.

Læringssenteret

Flyktninger - bosetting - kvalifisering

Hovedmål
Nordre Land kommune skal gi beskyttelse til mennesker på flukt.
Flyktninger skal raskest mulig få bidra med sine ressurser i
det norske arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Delmål

 • Etablering i egen bolig.
 • Ivareta fysisk og psykisk helse for flyktninger.
 • Voksne flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering, skal delta i heldags- og helårlig introduksjonsprogram.
 • Barn 0 – 5 år skal gis et barnehagetilbud.
 • Barn 6 – 16 år skal gis et forsvarlig opplæringstilbud i grunnskolen.
 • Voksne flyktninger skal gis tilbud om opplæring på grunnskolenivå og videregående skoles nivå.
 • Barn og voksne skal ha mulighet til å delta i lokalsamfunnet.
 • Voksne skal være selvforsørgende innen fem års botid.
 • God kvalitet i flyktningarbeidet.

Antallet flyktninger Nordre Land kommune bosetter hvert år avhenger av kommunestyrets vedtak.
Flyktningtjenesten har ansvaret for bosettingsarbeidet og koordinere det tverrfaglige samarbeidet. Voksenopplæringen har ansvaret for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. www.imdi.no

Norsk- og samfunnskunnskap for innvandrere

Introduksjonsloven, kap. 4, hjemler obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på 600/300 timer, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Obligatorisk opplæring innebærer også rett til individuelt tilrettelagt opplæring. I tillegg til 600/300 timer har kommunen plikt til å gi ytterligere opplæring inntil 2400/2700 timer for personer som har behov for slik opplæring for å nå nivå B1 (det tilsvarer Norskprøve 3) i det felleseuropeiske rammeverket for språk. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet for likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet. Avgjørende for at dette skal kunne skje, er at opplæringen gir innvandreren mulighet for å bruke sin medbrakte kompetanse.

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne tilbys alle over 16 år som har behov for fornyet kompetanse i ett eller flere av følgende fag: Matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Tilbudet er hjemlet i Opplæringsloven §4A-1. Grunnskoleopplæring omfatter også lese- og skriveopplæring tilpasset den enkelte voksnes behov.

De som føler at grunnlaget for å gå videre med skolegang, kan tilbys å delta på kurs å bedre lese- og skriveferdigheter, matematikkferdigheter og datakunnskap (opplæring i grunnleggende ferdigheter). Denne opplæringen er gratis.

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens § 4A -2. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Ta kontakt med Nordre Land læringssenter om du ønsker mer informasjon om opplæring innen norsk med samfunnskunnskap, grunnskole, grunnleggende ferdigheter eller spesialundervisning.

Ansatte

Douwe Renze Smids leder 61 11 62 20
Emilia Johan lærer 61 11 62 22
Henny Ringvold lærer 61 11 62 22
Marit Midthaugen Rønningen saksbehandler 61 11 62 23
Merete Schjørlien lærer 61 11 62 16
Mieke Punie lærer 61 11 62 13
Seyed Morad Sadati lærer/programrådgiver 61 11 62 14
Torunn Midteng Viik lærer 61 11 62 16
Tove Sagbakken lærer/programrådgiver 61 11 62 10
Tuula Ristolainen programrådgiver 61 11 62 15