NAV Land

Fra 1. juni 2024 samles NAV-kontorene i Søndre Land og Nordre Land til ett felles kontor - NAV Land. Dette initiativet er basert på politiske vedtak i de to kommunene høsten 2023, og markerer starten på et samarbeid som vil styrke NAV-tjenestene i regionen. Oppstarten av NAV Land ble markert den 7. juni.  Begge kommuner har utfordringer med utenforskap, derfor er det viktig å ha et godt NAV kontor. Oppgaven er å ta med seg det beste fra begge kontorer og få det beste NAV kontoret for innbyggerne i Land.

Formålet med det nye NAV-samarbeidet er å:

 • Fremme NAVs hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad.
 • Sikre god oppfølging og kontroll med NAV-tjenestene.
 • Garantere tilgjengeligheten av NAV-tjenester i begge kommuner.
 • Videreutvikle tjenestetilbudet for brukerne.
 • Aktivt redusere ungt utenforskap.
 • Ta vare på medarbeidernes arbeidsmiljø.
 • Styrke brukernes rettssikkerhet.
 • Sikre effektiv og stabil drift, spesielt i perioder med sykdom og ferier.
 • Optimalisere bruk av ressurser og kompetanse.
 • Forbedre markedsarbeidet i regionen.
 • Fremme utviklingsarbeid gjennom innovative prosjekter.
 • Skape helhetlige løsninger i samarbeid med andre kommunale tjenester.

To lokasjoner

NAV Land vil operere fra to lokasjoner, en i Hov og en i Dokka, og vil betjene både innbyggere og virksomheter i begge kommunene. Nordre Land kommune blir vertskommune for samarbeidet, mens Søndre Land kommune tar ansvar for den kommunale flyktningtjenesten.

NAV Land
NAV Land ansatte, prosjektgruppe og ordførere

Ny leder

Settar Al-Jabri er ansatt som leder for NAV Land, og vil lede det nye samarbeidet med fokus på å forbedre tjenestene for innbyggerne, og vil blant annet etablere et ungdomsteam i Land.

Settar Al-Jabri

Markering 7. juni

Markeringen 7. juni ble ledet av Jon Bernt Hansen i NAV Innlandet som har vært prosjektleder for sammenslåingen siden 2022.

Jon Bernt Hansen NAV Innlandet

Ordførere fra begge Land kommunene understreket viktigheten av et godt NAV kontor og viktigheten av å gi gode tilbud til innbyggere og næringslivet. Ordfører Ola Tore Dokken løftet fram Dokka videregående skole som avgjørende for å hindre ungt utenforskap og sa at skolen er svært viktig for utviklingen framover.

Ola Tore Dokken, ordfører Nordre Land og Anne Hagenborg, ordfører Søndre Land

Til markeringen fremførte kommunedirektørene og avdelingsdirektør Nina Vaage i Land Innlandet et egenskrevet dikt. Det engasjerte diktet ble godt tatt i mot.

Arne Skogsbakken, Nina Vaage og Ola Helstad
Kulturelt innslag ved Birgitte Rosenberg og Mari Frøslid