Søknad om avlingsskade

Vi har fått flere henvendelser om dårlige avlinger som følge av tørke.
Det finnes en digital løsning for å melde denne produksjonssvikten i Altinn.

  1. Først skal du melde, gjør dette nå på Altinn.
  2. Så skal du søke. Frist 31.10.2023

Så snart du mener å ha en produksjonssvikt i planteproduksjon –

meld inn produksjonssvikt

Så snart du ser at det er dårlig avling - meld fra på Altinn, slik at det blir registrert.

Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade via Altinn. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.

Melding om skade gjøres elektronisk via Altinn 

Dersom du har skade i flere ulike vekstgrupper, må det leveres en egen melding for hver av vekstgruppene, for eksempel en melding for grovfôr og en melding for korn. Meldingen blir sendt til kommunen hvor driftssenteret for foretaket ditt ligger. Du vil deretter motta kvittering for innsendt melding.

Dersom kommunen ønsker å foreta en stedlig kontroll i forbindelse med meldingen, vil du bli kontaktet om kontrollen.

NB! En melding om skade er ikke en søknad.  Det må derfor sendes egen søknad når vekstsesongen er over. Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.oktober, og en søknad om tilskudd sendes via eget søknadsskjema på Altinn – erstatningsordningene i landbruket.

Minner om at det er en egenandel på 30 % av de siste 5 åras gjennomsnittsavling.

Frist for å søke om erstatning for avlingsskade er 31.10.2023

Det er viktig med god dokumentasjon med bilder, notater om avling og beitelogg som dokumenterer beiting på fulldyrket og overflatedyrket areal med antall dyr og antall dager beiting!

Dette er en vanskelig situasjon. Har du behov for hjelp eller vet om noen som trenger hjelp, oppfordrer vi til å ta kontakt med

Bondens nettverk i Nordre Land