På oppdrag fra Statens helsetilsyn gjennomfører alle statsforvaltere tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger. Tilsynet er et såkalt landsomfattende tilsyn i 2022 og 2023.
Statsforvalter fører tilsyn med om barn i barne- og avlastningsbolig får habilitering/opplæring som samsvarer med barnets behov.

Nordre Land var første kommune tilsynet besøkte i Innlandet, og blant de første i landet. Tilsynet ble gjennomført 7. – 9. november 2022. Tilsynet omfattet Åsligata avlastningsbolig.

Det ble påpekt lovbrudd under tilsynet. Statsforvalter fant at informasjonsinnhentingen og planleggingen av tjenesten er for tilfeldig, noe som fører til at ledelsen ikke kan være sikre på at mål og tiltak utarbeides med bakgrunn i barnas behov. Kommunen sikrer heller ikke at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse, eller at det foregår en systematisk evaluering og korrigering av tjenesten.

Nordre Land kommune tar lovbruddene på alvor. Det er gode prosesser med ledere, fagleder og koordinator i arbeidet med å utarbeide en lukkeplan innen fristen til statsforvalter. Kommunen har informert formannskapet medio januar om tilsynet og lovbruddene. Det er møte i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt utvalg for helse, oppvekst og kultur i uke 5. De blir orientert om tilsynet og lovbruddene i møtene.

Nordre Land vil samarbeide med statsforvalter i arbeidet og vil bidra til en god prosess for å lukke lovbruddene.

Rapport fra Statsforvalteren Innlandet etter tilsyn