1. Opprettelse av eldreråd

Kommunen har plikt til å opprette eldreråd. Opprettelsen av eldreråd er hjemlet i kommuneloven § 5-12, og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).
 

2.  Valg og sammensetning

Kommunestyret vedtar mandat for, og sammensetning av rådet. Eldrerådet består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. To medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Fem medlemmer velges etter forslag fra organisasjoner som representerer eldre. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Rådet oppnevnes av kommunestyret og velges for fire år av gangen.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Når det gjelder uttreden og fritak vises det til kommuneloven § 7-9, vedr. opprykk, nyvalg og suppleringsvalg til kommuneloven § 7-10 og vedr. suspensjon o.l. til kommuneloven § 7-11.
 

3. Oppgavene til eldrerådet

Eldrerådet skal være rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Eldrerådets uttalelse skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. Eldrerådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår eldre. Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal vedtas av kommunestyret. 

Eldrerådet har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
 

4. Saksbehandling, møteordning, mv.

  1. Eldrerådet innkalles etter vedtatt møteplan i formannskapet. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig elektronisk sju dager før møtedato. I tillegg publiseres saksdokumentene på kommunens hjemmeside. Møtene holdes for åpne dører.
  2. Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.
  3. Ordfører og kommunedirektør kan ta del i rådets forhandlinger. Ordfører kan la seg representere ved et annet medlem i formannskapet, og kommunedirektør kan la seg representere av en annen tjenestemann.
  4. Det skal føres protokoll som undertegnes av alle møtende rådsmedlemmer. Protokollen gjøres tilgjengelig elektronisk, og publiseres på kommunens hjemmeside.
  5. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse, dersom møteleder eller minst 2 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres.
  6. Om taushetsplikt vises til forvaltningsloven § 13.

 

5. Sekretariat

Kommunen skal stille tilstrekkelig sekretariatshjelp til disposisjon for rådet.

Vedtatt i kommunestyret 30.04.20