1. Opprettelse av ungdomsråd

Kommunen har plikt til å opprette ungdomsråd, eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Opprettelsen av rådet er hjemlet i kommuneloven § 5-12, og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).
 

2.  Valg og sammensetning

 • Kommunestyret vedtar mandat for, og sammensetning av rådet.
 • Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.
 • Ungdomsrådet skal bestå av 11 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole (2), Dokka ungdomsskole (2), Dokka videregående skole (2), Parken Ungdomsklubb (3), og Lag og foreninger i Nordre Land kommune (2), fordeling av representanter i parentes. To av vararepresentanter velges fra hver skole, ungdomsklubben og lag/foreninger.
 • Representantene velges for 2 år. Ungdomsrådet velges blant ungdom fra 8. klasse, og opp til og med 18 år.
 • Ungdomsrådet skal være valgt innen 31. desember.
 • Rådet velger selv leder og nestleder. Leder av ungdomsrådet er møteleder.
 • Organisering av valg til Ungdomsrådet: Se eget vedlegg.

3. Oppgavene til ungdomsrådet

 • Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunestyret i barne- og ungdomspolitiske spørsmål, og ungdomsrådet skal selv sette ungdomspolitiske saker og spørsmål på dagsorden.
 • Kommunene har, ifølge plan- og bygningsloven, et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning i planlegging fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, f.eks. barn og unge.
 • Eventuelle saker hvor ungdomsrådet gis avgjørelsesmyndighet, innarbeides i kommunens delegeringsreglement for politiske utvalg. Vedtak gjort av ungdomsrådet i saker som er under behandling i kommunale organer, skal følge saksdokumentene som vedlegg.

 

 4. Saksbehandling, møteordning, mv.

 1. Rådet innkalles etter vedtatt møteplan i formannskapet. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig elektronisk sju dager før møtedato. I tillegg publiseres saksdokumentene på kommunens hjemmeside. Møtene holdes for åpne dører.
 2. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.
 3. Ordfører og kommunedirektør kan ta del i rådets forhandlinger. Ordfører kan la seg representere ved et annet medlem i formannskapet, og kommunedirektør kan la seg representere av en annen tjenestemann.
 4. Det skal føres protokoll som undertegnes av alle møtende rådsmedlemmer. Protokollen gjøres tilgjengelig elektronisk, og publiseres på kommunens hjemmeside.
 5. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse, dersom møteleder eller minst 2 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres.
 6. Om taushetsplikt vises til forvaltningsloven § 13.

5. Sekretariat

Kommunen skal stille tilstrekkelig sekretariats hjelp til disposisjon for rådet.

Vedtatt i kommunestyret 30.04.2020