Det varsles om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Landmo-del1 

Hovedmålene med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse med omsorgsboliger og avlastningsboliger for barn og unge samt ivaretakelse av eksisterende kommunale boliger innenfor planområdet.

Reguleringsplanen vil være del 1 i en mer langsikiktig og helhetlig regulering av hele Landmo området.

Detaljreguleringsplanen vil i hovedsak omfatte følgende elementer: 

  • Areal for offentlige formål med føringer for størrelser, byggegrenser, omfang og estetikk på ny bebyggelse 
  • Avklaring av adkomstforhold fra Gamlevegen 
  • Avklaring av nødvendig utomhusarealer med grøntarealer 
  • Avklaring av nødvendig parkeringsarealer for ansatte, beboere og eksisterende tilliggende bebyggelse inkl. areal i dag benyttet til parkering for Landmo 
  • Avklaring av ganglinjer langsmed nye og eksisterende adkomstveier 
  • Ivaretakelse av eksisterende bebyggelse innenfor og tilliggende planområdet 
  • Ivaretakelse av overvann 
  • Ivaretakelse av arealer langsmed Lillehammervegen Fv250 
  • Nødvendig infrastruktur som vann og avløp, strøm og vei. 
  • Registrering og håndtering av evt. fremmede arter

Plangrense

Plangrense 

Eventuelle merknader til varsel om oppstart sendes skriftlig til Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 Dokka eller postmottak@nordre-land.kommune.no innen 27.05.2024