Det varsles om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Vinjarmoen vest 

Hovedmålene med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsvirksomhet med adkomst fra øst via eksisterende vei Ulvasvevegen. 

 

Planområdet innehar en overvannsledning og lavbrekk for håndtering av overvann i forbindlese med Fv. 33.  Planen skal avklare og sikre tiltak for ivaretakelse av overvann innenfor planområdet og fra Fv33 .

Næringsarealet vil ligge langsmed Fv33 i forlengelsen av eksisterende næringsvirksomhet mens skråningen ned mot elva bevares som grøntområde.

Planen skal sikre ivratekelse av grøntarealer langsmed elva. Det skal drøftes en gangadkomst til elva for avsetting av kano/kajakk med tilhørende parkering ved næringsarealet.

Planne skal sikre nødvendig infrastruktur og adkomstforhold. Eksisterende adkomst fra Fv33 skal stenges.

Plangrense

Plangrense

Eventuelle merknader til varsel om oppstart sendes skriftlig til Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 Dokka eller postmottak@nordre-land.kommune.no innen 27.05.2024