Nordre Land kommune ønsker å få tilbud på tomt/ eiendom til formål ny brannstasjon og evt.ambulansestasjon.
I den forbindelse så ønsker vi at følgende punkter blir beskrevet i ett tilbud 

 • Kort beskrivelse av eiendommen/ tomten dere vil tilby
 • Beliggenhet. Må være innenfor krav for innsatstid
 • Beskrivelse av godkjent adkomstvei mot fylkesvei
 • Trafikksikkerhet
 • Skred. Avklart både mht. fare og evt. tiltak
 • Flom. Avklart både mht. fare og evt. tiltak
 • Støy. Avklart både mht. fare og evt. tiltak
 • Grunnforhold. Egnethet og evt. behov for masseutskifting
 • Egnethet mht. typografi
 • Størrelse på tomt. Det må være mulighet for øvingsområde på tomten med oljeutskiller, parkering til 25 biler, god oppstillingsplass for 6 store biler og bygg på ca 1000m2 BYA
 • Avstand til påkobling kommunalt vann og avløp
 • Overvannshåndtering
 • Hvordan er tilgang på strøm og fiber
 • Egnethet i forhold til annen bebyggelse i området
 • Pris

Spørsmål kan rettes til brannsjef Tore Halden
Saken var til politisk behandling i kommunestyresak 27/23

Tilbudet sendes til postmottak@nordre-land.kommune.no innen 28. juni