Høringsinnspill

Alle som ønsker kan si sin mening om ny framtidig skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller i Innlandet. 

Frist for å sende innspill er 31. august 2024. 

Vi oppfordrer til å sende høringsinnspill.

Send ditt innspill

Les høringsinnspill som har kommet inn

I forslagene som er lagt ut på høring, er Dokka videregående skole berørt i alle tre alternativ:

 1. Studiespeialisering på Dokka videregående skole legges ned
 2. Dokka videregående legges ned
 3. Dokka videregående legges ned

Viktige datoer
16. oktober: Hovedutvalg for utdanning behandler endelig forslag
18. oktober: Fylkesutvalget behandler endelig forslag
23. oktober: Fylkestinget vedtar endelig skolestruktur

Mediesaker og leserinnlegg

Vedtak fra fylkesutvalget 30. april

1. Utviklingen i demografien i Innlandet gjør at fylkeskommunen som skoleeier ønsker å se på skole- og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Synkende elevtall utfordrer kvaliteten og forutsigbarheten for flere av opplæringstilbudene i fylket, og de økonomiske rammene gjør det krevende for skolene å utvikle robuste fagmiljøer med stabilitet for elever, lokalsamfunn og ansatte over tid.

2. Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet skal sikre et bredt, stabilt og likeverdig videregående utdanningstilbud. Fylkeskommunen ønsker derfor en bred høring som gir svar på hvordan fremtidens skole- og tilbudsstruktur skal utformes. Fylkeskommunen ønsker særlig svar på følgende spørsmål:

 • Oppleves fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag hensiktsmessig for å tilfredsstille fremtidige behov i arbeidslivet?
 • Hvordan sikre bredden innen studieforberedende opplæring, med hensyn til kreative utdanningsprogram?
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for borteboere bedre enn i dag? Spesifiser gjerne samarbeidstiltak i og med den enkelte vertskommune, hjemkommune, fylkeskommunen og eventuelt andre aktører.
 • Hvordan kan fylkeskommunen best ivareta elevgrupper med særskilte behov i framtidig struktur, herunder elevene som i dag går på Nordstumoen?
 • Hvordan kan samarbeidsavtalene med Trøndelag og Akershus fylkeskommuner styrkes slik at man bidrar til å ivareta nærhet til utdanningstilbud samt elevenes behov for skolemiljø med trivsel og sosial tilhørighet?
 • Er det andre geografiske områder hvor det er aktuelt med slike samarbeid over fylkesgrenser og med konkrete skoler?
 • Fylkeskommunen har allerede før strukturendring flere lokaler med kapasitet for mer/annen aktivitet. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til alternativ bruk av fylkeskommunal eiendom i egen region.
 • Ungt utenforskap er en økende utfordring. Det å ha fullført videregående opplæring har stor betydning for å sikre varig fotfeste i arbeidslivet. Hvordan bør den videregående skole- og tilbudsstrukturen utformes for å sikre at flere fullfører videregående opplæring?

3. Alternativene og modellene som er beskrevet i saken følger nedenfor. Disse er ikke absolutte, men beskriver ulike grader av endring i struktur.

Alternativ 1:
1 skole og 4 skolesteder avvikles

 • Skarnes videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)

Alternativ 2:
2 skoler og 5 skolesteder avvikles

 • Skarnes videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)
 • Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Alternativ 3:
4 skoler og 5 skolesteder avvikles

 • Skarnes videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Trysil videregående skole
 • Gausdal videregående skole
 • Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)
 • Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)
 • Skolested Flisa (Solør videregående skole)
 • Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

4. Høringsinstansene inviteres til å beskrive eventuelle andre modeller for å håndtere den kommende elevtallsnedgangen i fylket som helhet og egen region spesielt, gitt de demografiske og økonomiske forutsetningene som ligger utenfor fylkeskommunens kontroll.

Noen alternativer høringsinstansene kan vurdere dersom tilbud eller skoler/skolesteder fra punkt 3 foreslås opprettholdt:

 • Skarnes videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på Øverbyen eller Sentrum videregående skoler  flyttes, eller ett av skolestedene avvikles.
 • Dokka videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på studiested Lena (Lena-Valle videregående skole), Raufoss videregående skole eller Gjøvik videregående skole flyttes, eller ett av skolestedene avvikles.
 • Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule) opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på studiested Otta flyttes, eller skolestedet avvikles.
 • Gausdal videregående skole opprettholdes ved at ett eller flere tilbud på Lillehammer videregående skole avdeling Nord eller Sør flyttes, eller ett av skolestedene avvikles.
 • Naturbruk ved Solør videregående skole opprettholdes ved at Jønsberg videregående skole avvikles. Øvrig tilbud på Jønsberg flyttes til andre skoler i Hamar-regionen, eller avvikles. Alternativet forutsetter at Solør videregående skole samles på skolested Våler. Alternativet innebærer også at det kan bli nødvendig å se på fordeling av fag på de tre gjenværende naturbruksskolene (Storsteigen, Solør og Lena-Valle videregående skoler). 

5. Høringsinstansene utfordres til å komme med forslag om hvordan man ved opprettholdelse av skolesteder, skal håndtere en kommende elevtallsnedgang i egen region og fylket som helhet, gitt de demografiske og økonomiske forutsetningene. Høringsinstansene utfordres også på hvordan fylkeskommunen kan samskape og samarbeide med andre aktører om opplæring.

6. Alternative opplæringsmodeller kan bidra til å ivareta arbeidskraft- og kompetansebehov i en situasjon med elevtallsnedgang. Modellene skal ivareta ønsket kvalitet i opplæringen og elevenes læringsmiljø. Innlandet fylkeskommune legger alle de fire alternative opplæringsmodellene som beskrives i saken og separat notat om modell 1 og 3 ut på høring. Alle delene av Innlandet har ett stort kompetansebehov. Alternative modeller kan bidra til å løse deler av dette i enkelte sektorer og regioner. Høringsinstansene bes svare på hvilken/hvilke modell(er) de ønsker utprøvd i sin bransje eller region:

 • Modell 1: (0+4) Lærlingeløp over fire år med støtte fra skole
 • Modell 2: (1+3) Vg1 i skole, deretter lærlingeløp over tre år med undervisningsstøtte fra skole
 • Modell 3: (2+2) Digital programfag opplæring på Vg1 og Vg2 kombinert med praktisk opplæring bedrift
 • Modell 4: (2+2)  Digital programfag opplæring på Vg2 kombinert med praktisk opplæring bedrift

7. Uavhengig av skolestruktur er fylkeskommunen opptatt av å styrke laget rundt eleven. Målet er et skolemiljø med trivsel og sosial tilhørighet.

Hvilke partnerskapsmodeller for de kommunale ansvarsområdene i elevtjenesten med vertskommuner og hjemkommuner kan best ivareta elevenes behov?

8. Innlandet fylkeskommune legger saken ut på høring med frist 31.8.24.

9. Fylkeskommunen vil invitere til åpne digitale høringer i alle regioner innen utgangen av august.

Saken skal behandles i fylkestinget 23. oktober

Fra støttemarkering og åpent møte: Dokka videregående skal bestå! 22. mai 2024