Det beiter husdyr i utmarka i hele kommunen. Det slippes ca 14 500 sau årlig og ca 1200 storfe. Beitedyra slippes i begynnelsen av juni og samles i løpet av september.

Skjema

Slippdato for sau - Nordre-Land kommune

Tips ved observasjoner av skadet beitedyr, kadaver eller ved påkjørsel av beitedyr:

 • Påkjørsel: Ring politiet på telefon 02800.
 • Skadet dyr, husdyrkadaver: Ring beitebruker. Det står plakater med kontaktinformasjon flere steder der det beiter dyr. Evt. ring sentralbordet i kommunen.
 • Skriv ned ørenummer om mulig.
 • Merk av sted på kart eller skriv ned GPS koordinatorer.

Beredskap for beitedyr i utmark

De fleste beitebrukere i Nordre Land er organisert i egne beitelag. Det er samarbeid om jevnlig tilsyn innad i lagene. Observasjoner gjort av andre utenfor næringa gir god hjelp i tilsynet av dyra. Det settes opp godt synlige informasjonsplakater med telefonnummer og navn i beiteområdene.

Hvert dyr har sitt eget individnummer og produsentnummer preget inn i øremerke. Nummeret kan brukes for å finne eier til dyret. Noen dyr er også merket med telefonnummeret til eier.

Flere dyr går med elektroniske utstyr som angir hvor dyret befinner seg.

Kommunen har eget rovviltlag. Laget består av erfarne jegere. Ved behov er det rovviltlagets oppgave å felle dyr det gis fellingstillatelse på. Statens Naturoppsyn (SNO) verifiserer skader og funn av rovdyr og fellingstillatelse behandles av Statsforvalteren.

Fordeler med utmarksbeite

God dyrevelferd.Dyr som får gå fritt ute har et godt liv!

Sunn mat. Utmarksbeite utgjør en enorm og fornybar ressurs. Dyra er ute fra tidlig sommer til utpå høsten, de velger selv hva slags gras, urter og lauv de vil spise. Det de spiser påvirker sammensetning av kjøttet og gir smak og en god sammensetning av næringsstoffer. Dette blir sunn mat.

Klimagevinst Utmarksbeite fører til betydelig klimagevinst. Det fører til økt karbonbinding og øker albedoeffekten (mer sollys reflekteres i åpent landskap, dette gir nedkjøling som klimaeffekt.)

Kulturlandskapspleie Beiting, med høyt nok antall dyr, er det eneste som gir et åpent kulturlandskap. Dyra holder landskapet åpent og stier vedlike. Slik bevares biotoper som må til for å bevare mange arter som krever kulturlandskap for å leve. Nordre Lands kommuneblomst skjeggklokka er et godt eksempel på dette.

Beredskapsplan for beitenæringen 2023

Beredskapsplan for beitenæringa i Nordre Land 2023:

 

Observasjon:

Meld fra til:

Meld fra til:

Notat:

Skadet beitedyr

Dyreeier/andre dyreeiere.

Se tilsynsplakat i området.

Beitekoordinator

Arvid bakken 970 43 105

Noter øremerke om mulig.

(Telefonnummer inne i øremerket.)

Rovdyrmistanke

Rovdyrskade

Statens Naturoppsyn

Lokal rovdyrkontakt

K.A. Briskodden 959 35 266

Beitekoordinator melder videre ut fra rovdyrmistanke/skade.

Skade på grunn av hund

Dyreeier/andre dyreeiere.

Se tilsynsplakat i området.

Beitekoordinator

Arvid Bakken 970 43 105

 

Politiet 02800

Norsk Sau og Geit har oppsett for erstatning for dyr/merarbeid og ettersøk når beitedyr er tatt av hund.

 

Ved rovdyrskade/mistanke: Beitekoordinator kontakter følgende grupper og samarbeider med disse:

 • Fellingsleder i Nordre Land, Erik Eng telefon 994 82 377 Han varsler medlemmer i kommunalt fellingslag.
 • Leder i Nordre Land sau og Geit: Anne Terningen telefon 977 91 197
 • Mediekontakt er SNO v/ Kjell Arvid Briskodden
 • Statens Naturoppsyn Samarbeid med, skal informeres
 • Statsforvalter Samarbeid med, skal informeres
 • Kommune Samarbeid med, skal informeres
 • Mattilsynet Samarbeid med, skal informeres

 

Samarbeidspartnere

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukerlag.

Kontaktinformasjon – beredskapsplan for beitedyr i utmark i Nordre Land

 

 

Leder/kontaktperson

Telefon

E-post

Nordre Land sau og Geit

Anne Terningen

97791197

Anne.terningen@online.no

 

Kadaverhundgruppa i Nordre Land

Arvid Bakken

97043105

Bakk-arv@online.no

 

Beitekoordinator ved rovviltangrep

Arvid Bakken

97043105

Bakk-arv@online.no

 

Statens Naturoppsyn

(SNO)

Turid Hovland

48196364

 

 

Per Ivar Steinsæter

90784742

 

 

 

Kjell Arvid Briskodden

95935266

 

 

Ole Knut Steinseth

46448657

 

 

Rovviltlaget Nordre Land

Erik Eng

99482377

erikeng@nordre-land.kommune.no

Nordre Land kommune

Anita Lund

41508475

anita.lund@nordre-land.kommune.no

Statsforvalteren Innlandet

Therese Ruud

61266066

thruu@statsforvalteren.no

Statsforvalteren

 

Vakttelefon

97029840

 

Mattilsynet Mjøsområdet

 

22400000

 

Lensmannen i Nordre Land

62567600

 

 

Politiet

02800

 

 

Beitelag/beiteområde 

Leder/kontakperson 

Telefon

E-post

Aust-Torpa                       

Sigbjørn Haug

91377289

sigbjornhaug@yahoo.com

Dal og Granvang

Rune Nilsen

90688377

runenilsen@hotmail.com

Frestadmarka

Jarle Chr. Gjerdalen

99581199

frestadgaard@online.no

Leppdalen

Anne Terningen

97791197

Anne.terningen@online.no

Nordsinni Østås

Camilla Thomle-Lybekk

94893719

camillathomle@hotmail.com

Vest-Torpa

Roger Åsheim

97618935

Jegerbo@halden.net

Veståsen

Anne Solveig Nordby

91168317

anne.solveig55@gmail.com

Østsinniåsen

Olav Skiaker Lykseth

48128252

olaskilyk@gmail.com

Øverbygda

Asmund Strømsjordet

90195603

Asmund-stromsjordet@outlook.com

N. Land Avløserlag

Odd Øistad

99260409

odd-oeis@online.no