En driftsbygning er en bygning som er nødvendig i forbindelse med driften av en landbrukseiendom. Dette kan være bygninger for jordbruk, husdyrbruk,  skogsdrift, redskapshus, hagebruk, gartneri eller pelsdyravl.

Lovverket skiller mellom alminnelige driftsbygninger og andre større driftsbygninger. Alminnelige driftsbygninger kan forestås av tiltakshaver, og kan omsøkes som søknad om tiltak uten ansvarsrett jf. pbl. § 20-4, og omfatter oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA), eller tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Større driftsbygninger må omsøkes som en vanlig byggesøknad som sendes inn av en ansvarlig søker, jf. pbl. § 20-3. Det samme gjelder for bygninger for dyrehold utenom landbruket.

Bruksendring av driftsbygninger

Der hvor det er nødvendig for å sikre og å vedlikeholde landbruksbygg og utnytte disse til annen virksomhet, kan dette vurderes som grunn for å gi dispensasjon, dersom endring kan forsvares ut fra landbruksvirksomheten og forutsatt at bygningenes uttrykk og form opprettholdes. Ved vurderingen skal det legges vekt på følgende momenter:

  • type virksomhet
  • bygningenes egnethet til ønsket bruk
  • trafikkmessige forhold, parkeringsdekning og annen offentlig infrastruktur
  • bevaring/vedlikehold av bygningsmassen
  • utomhusarealer/helhetlig kulturlandskap
  • lokalisering

Bruksendring til boligformål kan ikke påregnes å bli godkjent, da dette i de fleste tilfeller vil være i strid med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og  tilhørende retningslinjer.

Tidligere gårdstun, hvor jorda er fradelt og solgt eller lagt til andre eiendommer, regnes ikke lenger som landbruksbebyggelse, men betraktes som vanlige boligeiendommer med bolig og uthus.