Tilbygg

Et tilbygg vil føre til en utvidelse av det bebygde arealet (BYA). Tiltakshaver kan selv stå ansvarlig for et tilbygg fra 15 - 50 m2, jf SAK10 § 3-1. Dersom tilbyggets størrelse er mer enn 50 m2 kreves det søknad med ansvarsrett jf. pbl. § 20-2a). Fra 1.juli 2015 ble det endringer i plan- og bygningsloven der en del tilbygg inntil 15 m² ble unntatt søknadsplikt jf. pbl. § 20-5 og SAK10 § 4-1 b .

 

Påbygg

Påbygg er et søknadspliktig tiltak jf. pbl. §20-3 der en ny bygningsdel plasseres oppå eksisterende konstruksjon. Eksempel på påbygg er takark, takopplett, takterrasse, karnapp, bygging av ekstra etasje, osv. Et påbygg vil ikke føre til endring av bygningens bebygde areal (BYA), men endring av bruksareal (BRA).

Da et påbygg belaster eksisterende konstruksjon må søknad, prosjektering, utførelse og eventuelt kontroll av tiltak forestås av foretak med ansvarsrett jf. pbl. § 20-2a)