Unntatt søknadsplikt

Oppføring, endring, fjerning og riving m.v. av garasje og carport inntil 50 m² er fra 1. juli 2015 unntatt søknadsplikt jf. pbl. § 20-5 og SAK § 4-1a)

NB: For at et tiltak skal være fritatt for søknadplikt må det være i samsvar med samtlige planbestemmelser for den aktuelle eiendommen. F.eks. gjelder ikke fritaket for søknad om oppføring av garasje på 50 m² dersom det er en begrensing på 30 m² i reguleringsplanen, grad av utnytting blir overskreden eller eiendommen ligger i et LNF-område. Det kan ikke inneholde rom for varig opphold, kun bod o.l.

Det er planbestemmelsane f.eks. høyde, takvinkel, antall bygg, byggegrense, utforming m.m. for det aktuelle området som fastsetter rammene for de tiltak som kan gjennomføres på eiendommen. Om den ikke inngår i en regulerings- eller bebyggelsesplan vil det være kommuneplan/-delplan som gjelder. Det er en forutsetning at byggetiltakene ikke er i strid med krav i lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan. Vær spesielt oppmerksom på at tillatt utnyttelsesgrad og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensen ikke overskrides. Tiltakshaver har i alle tilfeller en opplysningsplikt overfor kommunen for alle tiltak jf. SAK10 § 1-3.  Vær også oppmerksom på byggegrenser til offentlig vei, siktkrav m.m. Den som utfører tiltak må også undersøke om det ligger ledninger/kabler i bakken.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Særlig i hytteområder kan det gå lang tid før naboen blir oppmerksom på nye tiltak. Om det skulle vise seg at tiltaket likvel er søknadspliktig, kan det medføre store konsekvensar for tiltakshaver om det blir påklaget etter oppføring. I verste fall må tiltaket rives.

Når et ikke-søknadspliktig tiltak er ferdigstilt skal det sendes inn melding til kommunen. Skjema

I følgende link vil du finne oversikt over hvilke tiltak som er søknadspliktig eller ikke:

Du finner også en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift jf. veileder SAK10 § 4-1.

Kommunen kan òg unnta andre mindre arbeider fra søknadsplikt jf. veileder SAK10 kap. 4 §§ 4-1 til 4-3. Kontakt kommunen for å få informasjon om dette.

Søknadspliktige tiltak

Bygg som ikke kommer inn under dette regnes som et mindre tiltak uten ansvarsrett etter pbl. § 20-4 og SAK10 § 3-1 , dvs. at du selv kan søke om byggetillatelse. Du som tiltakshaver/ byggherre er da selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningslovgivningen.

Forutsetninger

  • Eiendommen er bebygd fra før
  • Hvis garasjen/carporten er et tilbygg så kan verken samlet bruksareal eller bebygd areal overstige 50 m2
  • Hvis garasjen/carporten er en frittliggende bygning så kan verken samlet bruksareal eller bebygd areal overstige 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Bygningen skal ikke brukes til beboelse

Hvis disse forutsetningene ikke er oppfylt må du ta kontakt med et foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Ofte vil det være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Det kan derfor være lurt å avklare dette tidlig i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser får du via kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til kommunens servicetorg eller byggesakskontor.

Avstand til offentlig veg

Der det ikke er angitt byggegrense i reguleringsplanen er det vegloven som gir bestemmelser om avstand til offentlig veg. Dersom du skal bygge i strid med det som følger av arealplanene må du søke om dispensasjon. Hvis tiltaket strider mot vegloven (i uregulert område) så må du søke om tillatelse. For riks- og fylkesveier må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen. For kommunale veier må søknad sendes byggesakskontoret.

Avstand til nabogrense

I utgangspunktet skal byggverk plasseres 4 meter fra nabogrensen. For garasjer/carporter inntil 50 m2 kan byggesakskontoret tillate en plassering helt inntil nabogrensen. Normalt er likevel praksisen i Nordre Land kommune at garasjen/carporten plasseres 1,0 meter fra nabogrensen, slik at nødvendig vedlikehold o.l. kan utføres på egen grunn.

Hvis garasjen/carporten er over 50 m2 eller er sammenbygd med boligen, så forutsettes det et skriftlig nabosamtykke eller dispensasjon hvis man ønsker en plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter.

Utover dette bør man også tenke gjennom plasseringen med tanke på manøvreringsareal, plass for snøopplagring og siktforhold som sikrer trafikksikker inn- og utkjøring.

Saksbehandlingsfrist

Normalt vil garasje og carport kunne gå som en ett-trinns søknad med 3 ukers tidsfrist.