Bygging av terrasse på bakken er ikke nødvendigvis søknadspliktig.

  • En terrasse/platting som ikke blir høyere enn 1 m over ferdig planert terreng er i utgangspunktet ikke søknadspliktig dersom eiendommen er regulert til boligformål.
    Dersom terrassen medfører endret bruk i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner, kreves det en dispensasjon for å kunne gjennomføre tiltaket
  • Det tillates normalt et rekkverk på inntil 90 cm uten at dette blir søknadspliktig
  • En terrasse med høyde mer enn 1 m over ferdig planert terreng er søknadspliktig
  • Det er en forutsettning at tiltaket ikke er i strid med gjeldene planer f.eks. 100 meters sonen til vassdrag

https://dibk.no/bygge-eller-endre/har-du-planar-om-a-byggje-terrasse-eller-tilbygg-etter-1.-mai/

Mer informasjon om søknadsplikt på terrasser (se eget avsnitt om terrasse i veiledningen til § 4-1).