Søknadsplikt

Enkelte støttemurer er fritatt fra søknadsplikt jf. SAK10 §4-1 bokstav c pkt. 5. Dette gjelder støttemurer på inntil 1,0 meters høyde som plasseres minst 1 meter fra nabogrense (endring fra 1.juli 2015), eller murer på inntil 1,5 meters høyde som plasseres minst 4 meter fra nabogrense.

Støttemurer som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke som en konstruksjon og kan i de fleste tilfeller bygges helt inntil nabogrensen uten søknad. 

Krav til ansvarsrett

For støttemurer som ikke er fritatt fra søknadsplikt, må det i de fleste tilfeller være et eller flere ansvarlige foretak som gjennomfører søknadsprosessen og selve tiltaket. Byggesaksavdelingen praktiserer likevel at murer med høyde inntil 1,0 meter kan fritas fra krav om ansvarsretter jf. pbl. §20-2a). Det betyr at du selv kan søke om å få sette opp en slik mur. Dette gjelder også når støttemuren plasseres helt i nabogrensen, så lenge det er enighet mellom partene om plassering av muren. Naboen må da gi et samtykke til plasseringen, som skal sendes inn med byggesaken.

Høyere murer og murer langs veg, gangveg eller fortau må normalt ansvarsbelegges.

Avstandskrav for søknadspliktige murer

Dersom man ønsker å plassere en støttemur med høyde på inntil 1,0 meter nærmere nabogrensen enn 1 meter, må dette søkes om. Byggesaksavdelingen kan godkjenne murer nærmere nabogrensen enn 1 meter. Nordre Land kommune praktiserer dette ved at naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. Hvor nærme en mur kan plasseres må vurderes i hver enkelt sak, basert på høyde, utstrekning og eventuelle ulemper for naboeiendommen. Det er også et vilkår at muren er frittliggende, altså at den ikke henger sammen med andre konstruksjoner.

Sikring mot fall

Høyder over 0,5 m må sikres mot fall jf. TEK10 § 8-4 3 ledd. Det blir tiltakshavers ansvar at dette løses, selv når tiltakseiendommen blir liggende lavere enn naboeiendommen.