Dersom du ønsker å fylle ut eller planere terrenget på tomten din uten at dette medfører vesentlige endringer, trenger du ikke sende melding eller søknad til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Generelle vilkår

  • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene
  • Tiltaket er ikke i strid med  plan- og bygningsloven
  • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Dersom du har mistanke om at tiltaket kan berøre fredete kulturminner, eller du påtreffer slike kulturminner når du skal gjennomføre tiltaket, må du kontakte kulturmyndighetene.

Ikke-søknadspliktige tiltak

Mindre fyllinger og terrengbearbeiding er ikke søknadspliktig jf. SAK10 § 4-1 bokstav c pkt. 6.

Særskilte vilkår:

  • Tiltaket oppfyller alle relevante byggtekniske krav, slik som hensynet til miljø, grunnforhold og sikkerhet
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygde strøk
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 0,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i rekke- eller kjedehus
  • Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg

Terrengendringen må starte minst 2,0 meter fra nabogrensen for at tiltaket skal være fritatt fra søknadsplikt.

Det er viktig at man undersøker grunnforhold og om det forekommer kvikkleire på området før man setter i gang. Terrengendringene må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

 

Søknadspliktige tiltak

Det må søkes om tillatelse for tiltak som ikke omfattes av fritaket. Dette gjelder når terrengendringen blir høyere enn det som er nevnt over, og/eller hvis tiltaket kommer for nærme nabogrensen.

Avstandskrav for søknadspliktige tiltak

For mindre terrengarbeider som er søknadspliktige, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter uten at det foreligger samtykke fra nabo. Byggesaksavdelingen må da vurdere eventuelle ulemper plasseringen av tiltaket kan få for naboen. For større terrengarbeider som kommer nærmere nabogrensen enn 4 meter praktiserer Nordre Land kommune at det skal foreligge skriftlig samtykke fra naboen.

Ansvarsrett

Terrengarbeider, f.eks. legging av VA-anlegg, vegbygging, osv., som ikke er fritatt fra søknadsplikt skal i utgangspunktet ansvarsbelegges, som betyr at et eller flere ansvarlige foretak må gjennomføre søknadsprosessen og selve tiltaket. Byggesaksavdelingen kan likevel frita fra ansvarsrett for mindre avanserte terrengarbeider. Dette blir en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.