Skilt- og reklameinnretning kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1i) og § 20-3, jf. plan- og bygningsloven § 30-3. Skilt og reklame langs offentlige veger behandles etter vegloven § 33.

Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen.

Nordre Land kommune har egne skiltvedtekter. Det vil bli utarbeidet nye retningslinjer for dette, som vil følge den nye kommunplanens arealdel.

Skiltplan

Byggesakskontoret anbefaler at det utarbeides skiltplan for alle større bygninger hvor flere virksomheter holder til. Skiltplanen bør angi hva slags skilt som tillates, hvor skilt kan plasseres og eventuelle begrensinger i størrelse, fargebruk og lyssetting. En skiltplan vil da fungere som et styringsverktøy for huseier i forhold til leietakere og vil bidra til et godt helhetlig uttrykk hvor skiltene ikke dominerer fasaden på en uheldig måte.

Normal saksbehandling og behandlingstid

Normalt behandles skiltsaker innen 3 uker, men det forutsetter følgende:

  • Søknaden må ikke være i strid med lover og bestemmelser
  • Ingen protester eller merknader fra naboer eller gjenboere
  • Eventuelle dispensasjoner fra andre myndigheter er innhentet i forkant og skal legges ved søknaden (eksempel: Statens vegvesen og Riksantikvaren)
  • Søknad om ansvarsrett på alle fagområder

Dersom søknaden er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder en eventuell skiltplan eller reguleringsbestemmelsene, gjelder ikke 3 ukers behandlingsfrist.
Dersom søknaden er i strid med gjeldende reguleringsplan gjelder ingen behandlingsfrist.
Alle andre tilfeller behandles normalt innen 12 uker.