Fasadeendring (vesentlig)

Hvis du ønsker å foreta fasadeendringer på huset ditt, og det medfører at bygningens eksteriørkarakter endres, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen. Søknaden må utformes av et foretak (ansvarlig søker) som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

I særlige tilfelle kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger).

Vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt 
 • Tiltaket må være i overenstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om estetikk
 • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Veiledning

Dersom du ønsker å få utført vesentlige fasadeendringer, må du ta kontakt med et foretak som kan godkjennes som ansvarlig for hele søknadsprosessen. Foretaket vil bli stående som "ansvarlig søker" og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket fram til ferdigstillelse.

Fasadeendring (mindre)

Fasadeendringer anses som mindre dersom

 • Endringene ikke medfører at bygningens eksteriørkarakter endres.
 • Bygningens fasade tilbakeføres slik den var opprinnelig.
 • Det gjelder oppussing eller vedlikehold 

Du trenger normalt ikke sende inn søknad til byggesaksavdelingen i kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles.

Vilkår

 • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene
 • Dersom du skal tilbakeføre fasaden må den opprinnelige fasaden kunne dokumenteres
 • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
 • Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven
 • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan
 • krav om for eksempel innhenting av uttalelser fra kulturminnemyndighet i byggesaker innenfor områder som er regulert til bevaring er ivaretatt
 • Fasadeendringen må ikke forringe bygningens helhetsinntrykk eller medføre at bygningens eksteriørkarakter forandres
 • Bygningen må ikke ha spesielle kvaliteter ved fasaden som bør tas vare på, og hvor selv små inngrep kan virke ødeleggende

Tiltakshaver har i alle tilfeller en opplysningsplikt overfor kommunen for alle tiltak jf. SAK10 § 1-3.

Veiledning

Hva som vurderes som mindre fasadeendringer, avhenger av bygningens karakter, hustype, alder og plassering. Det kan i enkelte tilfeller foreligge særskilt hjemmel for å nekte fasadeendring eksempelvis i plangrunnlag.
Mindre fasadeendringer er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse

Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.